Spring naar content

Partnerverlof

Terug

Ook voor de partner kent de wet verschillende vormen van verlof. Zo is het geboorteverlof gericht op de partner en bestaat voor een deel uit volledig betaald verlof en deels betaald aanvullend geboorteverlof.  Daarnaast hebben partners net als de moeder recht op ouderschapsverlof. Hieronder hebben wij de verschillende verlofvormen voor de partner uiteengezet:

 • Geboorteverlof (max. 5 werkdagen, naar rato van de omvang van het dienstverband, betaald);
 • Aanvullend geboorteverlof (max. 5 weken, naar rato van de omvang van het dienstverband, deels betaald);
 • Calamiteitenverlof (gedurende de bevalling, betaald door werkgever);
 • Ouderschapsverlof.

Geboorteverlof

Wie is de partner van de moeder?
Geboorteverlof is bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. Je bent de partner van de moeder:

–      als je getrouwd bent;

–      als je geregistreerd partner bent;

–      als je ongehuwd samenwoont;

–      als je het kind erkent.

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Partners hebben recht op:

 • éénmaal de wekelijkse arbeidsduur per week (max. 5 werkdagen) aan geboorteverlof. Gedurende het verlof betaalt de werkgever het volledige loon aan de werknemer door. 
 • Dit verlof mag verspreid en naar eigen inzicht worden opgenomen, maar wel binnen 4 weken na de geboorte en wordt ook wel het kraamverlof of partnerverlof genoemd;
 • De mogelijkheid tot het opnemen van het aanvullende geboorteverlof is in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 

Voorbeeld:
Een werknemer die normaal gesproken 4 dagen per week, 8 uur per dag werkt, krijgt dus 32 uur doorbetaald geboorteverlof.  Tijdens dit geboorteverlof moet de werkgever het volledige loon, inclusief opbouw vakantiedagen en vakantiegeld over deze verlofvorm doorbetalen. 

Aanvullend geboorteverlof

De partner heeft de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt:

 • 5 maal de contractuele arbeidsduur per week ( 5 keer het aantal werkuren per week ) tegen maximaal 70% van het dagloon van de werknemer (en maximaal 70% van het dan geldende maximumdagloon, het begrip is uitgelegd bij vraag 6 van de FAQ op de pagina van ouderschapsverlof);
 • De werknemer ontvangt geen salaris, maar een uitkering vanuit het UWV. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV en betaalt dit aan de werknemer uit;
 • De werknemer moet het gewenste aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte, maar pas nadat zij eerst het geboorteverlof hebben genoten;
 • Dit recht geldt als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren. 

Het is mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit is aan de werknemer. Tevens kan per 2 augustus 2022 een werknemer aanspraak maken op deels betaald ouderschapsverlof van 9 weken tegen 70% van het maximale dagloon.

Let op!: 

 • Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van éénmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt;
 • Het max. van 5 weken verlof tegen 70% van het maximale dagloon dient de partner in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind op te nemen; 
 • De werknemer dient het verlof in hele weken aan te vragen;
 • De werknemer kan het patroon van opname zelf bepalen; de werkgever mag deze spreiding slechts weigeren wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Als de werkgever geen vervanging kan vinden voor de werknemer en andere werknemers te afhankelijk zijn van de rol van desbetreffende werknemer, kan niet van de werkgever verlangd worden om deze belangrijke werknemer verlof te geven op de gewenste dagen. In overleg met de werknemer kan het verlof dan anders ingeroosterd worden. Een dergelijke beperking geldt ook voor het ouderschapsverlof. Let wel: een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wordt niet snel aangenomen door een rechter en slechts een rooster technisch probleem is in elk geval onvoldoende. 

Zie voor meer informatie:
Artikel sportwerkgever ‘Ouderschapsverlof en onderbezetting’
Artikel geboorteverlof & partnerverlof van de Rijksoverheid

 • Het aanvullend verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld. Het kan wel van invloed zijn op de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. Deze aanvullende afspraken kunnen zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de cao. In de CAO Sport staan hierover geen aanvullende afspraken opgenomen. 
 • Tijdens het ouderschapsverlof van de werknemer kan het inkomen dalen. Hierdoor verandert mogelijk de hoogte van de kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. Als werkgever kan je de werknemer verwijzen naar de site van de Belastingdienst of de Belastingtelefoon voor meer informatie.

Gevolgen voor pensioenopbouw
Het aanvullend geboorteverlof en het (door het UWV) betaald ouderschapsverlof zijn vormen van onbetaald verlof zonder behoud van loon. Is niets anders overeengekomen, dan stopt tijdens het verlof de pensioenopbouw tijdelijk. Als de werknemer haar pensioen op hetzelfde peil wenst te houden, kan deze kiezen voor vrijwillige voortzetting. In de CAO Sport artikel 26 (editie 2022-2023) is door sociale partners afgesproken dat in aanvulling op de Wet arbeid en zorg (WAZO) de pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof op verzoek van de werknemer wordt voortgezet. 

Let op!  Om geen nadelige gevolgen voor het pensioen plaats te laten vinden dient de werknemer het formulier ‘Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband’ in te vullen en met een handtekening van de werkgever aan PFZW toe te sturen. Zonder dit formulier wordt de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof niet voortgezet! De werkgever geeft aan PFZW door dat de werknemer ouderschapsverlof opneemt.

 • De werknemer kan vrijwillige voortzetting aanvragen tot uiterlijk negen maanden nadat het verlof is ingegaan. 

Indien werknemer niet kiest voor vrijwillige voortzetting dan adviseren sociale partners het invullen van het formulier voor ‘Bescherming bij verlof werkloosheid of ziekte’. De werknemer kan namelijk  tijdens het aanvullend geboorteverlof zonder kosten verzekerd blijven tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit heet bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte.

Meer informatie over:
Bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte
Meer informatie over vrijwillige voortzetting (werkgevers)
Meer informatie over vrijwillige voortzetting (werknemers), om inzicht te hebben in de premie bij vrijwillige voortzetting of voor het aanvragen van een offerte. 

Indienen aanvraag aanvullend geboorteverlof
Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV en is dus een uitkering. Partners kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever.  Voor de uitkering geldt namelijk hetzelfde systeem als bij andere uitkeringen op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO): in principe vraagt de werkgever de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort, of met het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’ op uwv.nl. UWV betaalt de uitkering uit aan de werkgever, tenzij de werkgever bij de aanvraag ervoor kiest om de uitkering direct naar de werknemer te laten overmaken. 

Het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof kan vanaf 4 weken voor het ingaan van het aanvullende geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag.  

Voorbeeld bevestigingsbrief werkgevers

Calamiteitenverlof

Als een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid kan hij gebruikmaken van calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Calamiteitenverlof geldt bijvoorbeeld, als een ziek kind van school gehaald moet worden. De bevalling van zijn of haar partner valt ook onder het calamiteitenverlof en de werknemer mag aanspraak maken op deze verlofvorm om bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn. Het gaat hier om naar billijkheid te berekenen tijd, waarbij de werkgever verplicht is om gedurende deze korte periode het volledige loon door te betalen. 

Kort- en langdurig zorgverlof

Het opnemen van zorgverlof stelt de werknemer in staat de zorg voor een naaste op zich te nemen. Denk hierbij aan de partner, een (inwonend) kind of een eigen ouder. Afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van kort- of langdurend zorgverlof. Aan beide vormen zijn voorwaarden gesteld.

Ouderschapsverlof

In de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) is vastgelegd dat in de eerste 8 levensjaren van een kind de ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen. 

Wijziging per 2 augustus 2022
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen op voorwaarde dat dit verlof van maximaal 9 weken binnen het eerste levensjaar van het kind valt. De uitkering van het UWV bedraagt voor maximaal 9 weken de afgesproken arbeidsduur per week tegen 70% van het maximum dagloon.

Let op!:  Dit betekent dat ouders van wie het kind voor 1 augustus 2022 is geboren en nog geen 1 jaar is, ook recht hebben op doorbetaald ouderschapsverlof, mits zij nog verlofrechten hebben opgebouwd. 

Meer informatie over het ouderschapsverlof
De feiten op een rij over ouderschapsverlof
Samenvattende informatie voor werkgevers 
Meer informatie vanuit het UWV voor werkgevers
FAQ verlof