Spring naar content

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

Terug

Als een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid kan hij gebruikmaken van calamiteitenverlof én ander kortverzuimverlof. De sportorganisatie betaalt in dat geval het loon gewoon door.

Een werknemer heeft recht op betaald verlof voor korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten om de volgende redenen:

  • zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Hieronder worden begrepen de bevalling van de echtgenote of partner en overlijden en de begrafenis van huisgenoten of bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, te weten: (groot)ouders, (klein)kinderen en schoon(groot)ouders en schoonzoon/-dochter en in de tweede graad van de zijlijn: broer, zuster, zwager en schoonzus. Ook calamiteiten zoals een gesprongen waterleiding of acute zorgtaken, kunnen hieronder vallen;
  • een door de wet of overheid zonder financiële vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden (bijv. aangifte geboorte, huwelijk, overlijden);
  • de uitoefening van het actief kiesrecht.

Bij deze vormen van verlof gaat het uitdrukkelijk om verlof van korte duur, namelijk de tijd die nodig is om aan een verplichting te voldoen of een regeling te treffen om de calamiteit het hoofd te bieden. In veel gevallen zal dit slechts om enkele uren gaan.

Voorwaarden
Aan het opnemen van calamiteiten- en kortverzuimverlof worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • de werknemer dient het opnemen van dit verlof vooraf aan de sportorganisatie te melden onder opgave van de reden. Indien dit niet mogelijk is (bijv. bij een calamiteit), meldt hij dit zo spoedig mogelijk;
  • de sportorganisatie kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij recht had op het calamiteiten- of kortverzuimverlof;
  • indien de werknemer tijdens dit verlof een uitkering krijgt uit een (wettelijke) verzekering of een (sociaal) fonds dat uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, dan kan de sportorganisatie het loon verminderen met het bedrag van de uitkering;
  • de sportorganisatie kan het loon verminderen met reeds betaalde of te betalen kostenvergoedingen als de werknemer deze heeft bespaard door het niet verrichten van zijn arbeid;
  • de sportorganisatie kan dit verlof alleen aanmerken als vakantie als de werknemer daarmee in een voorkomend geval instemt en de werknemer ten minste recht houdt op het wettelijk minimum aan vakantieaanspraken.

Recht op loon
De sportorganisatie betaalt in geval van calamiteiten- en kortverzuimverlof het loon gewoon door. Het recht op calamiteitenverlof en het recht op kortdurend zorgverlof kunnen samenlopen, bijvoorbeeld indien een werknemer calamiteitenverlof opneemt in verband met (plotselinge) ziekte van een partner, inwonend kind of ouder, waarvoor ook een recht op kortdurend zorgverlof geldt. In dat geval eindigt het calamiteitenverlof in ieder geval na een dag.