Spring naar content

Privacy statement

Handige informatie

De Werkgeversorganisatie in de Sport (verder: WOS) versterkt werkgevers in de sector sport en bewegen en streeft naar een optimaal toekomstbestendig werkgeversklimaat. De WOS staat voor goed werkgeverschap in de Sport: zij behartigt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen.

Voor het goed vervullen van haar taak heeft de WOS persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens nodig van bijvoorbeeld haar leden, opdrachtgevers en medewerkers. De WOS vindt het vanzelfsprekend dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaat en vindt het belangrijk dat transparant is wat zij met persoonsgegevens doet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, verplicht de WOS ook daartoe.

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe de WOS met persoonsgegevens omgaat en waarom zij dat doet. Ook legt de WOS u uit wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe lang zij persoonsgegevens bewaart.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

De WOS verwerkt alleen persoonsgegevens als zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. De volgende rechtsgronden worden gehanteerd voor verwerking:

 • totstandkoming en / of uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals een fiscale of administratieve verplichting of subsidieaanvragen);
 • door betrokkene verleende toestemming voor verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de WOS, waarbij de WOS erop toeziet dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zoals:
  • het maken van rapportages;
  • informatievoorziening;
  • het aanvragen van vergunningen bij de IND;
  • het beheer van ledengegevens;
  • registratie voor bijeenkomsten van de WOS;
  • de uitwisseling van gegevens die voortvloeit uit het feit de WOS een vereniging is met de daarbij behorende activiteiten;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij de WOS door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen en u op basis daarvan gerichte informatie kan verstrekken (profiling). De logica die de WOS daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen u steeds vooraf expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en cookies).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De WOS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat de WOS de doeleinden en de middelen voor de verwerking van die gegevens zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, een vraag stelt via de mail, telefoon, de helpdesk of anderszins, dan registreert de WOS uw persoonsgegevens. De WOS registreert alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.

De WOS verwerkt de persoonsgegevens onder andere om de volgende redenen:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en / of uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het verlenen van diensten;
 • voor het organiseren van opleidingen en trainingen: zenden materialen en / of doorgeven wijzigingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor de verwerking van een sollicitatie;
 • voor het uitvoeren van overige voor de WOS gebruikelijke activiteiten. 

Website en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan de dienstverlening van de WOS verder worden geoptimaliseerd. 

Daarnaast maakt de WOS bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in de browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. 

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, kan de WOS geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De WOS kan jouw persoonsgegevens binnen de organisatie uitwisselen ten behoeve van haar dienstverlening, bijvoorbeeld aan commissieleden. De WOS ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

De WOS kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij wettelijk verplicht wordt persoonsgegevens aan autoriteiten beschikbaar te stellen.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat de WOS persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de WOS of wanneer de WOS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Commercieel gebruik

De WOS zal jouw gegevens niet commercieel gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. De WOS kan bij het meedelen van valse identiteiten onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen

Technische en organisatorische maatregelen

De WOS heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met persoonsgegevens om te gaan. Ook heeft de WOS maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen

De WOS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van de wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen een beroep doen op de dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact opnemen met de WOS via de gegevens onderaan dit statement.

Wanneer de WOS persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming dan kun je de toestemming te allen tijde intrekken.

Klacht bij de toezichthouder

Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen statement en beleid

Dit Privacy Statement en het Privacybeleid van de WOS kunnen tussentijds worden aangepast om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van persoonsgegevens bekend te maken. Onderaan dit statement en ook in het beleid is de datum van de laatste wijzigingen opgenomen.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen, wil je jezelf uitschrijven voor mailings of wil je gebruik maken van jouw rechten als betrokkene, dan kun je dit melden bij de WOS.

Werkgeversorganisatie in de Sport
info@sportwerkgever.nl
026-4834450

Arnhem, 31 mei 2018