Spring naar content

Een sociaal veilige werkomgeving

Thema’s

Een sociaal veilige werkomgeving

Inleiding
Een werkgever is  – in het kader van goed werkgeverschap – verantwoordelijk voor een werkomgeving waar alle werknemers zich veilig voelen. Hiertoe behoort zowel de fysieke als sociale veiligheid. We spreken in dat kader van een sociaal veilige werkomgeving, ofwel het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

In de Arbowet wordt PSA oftewel ongewenste omgangsvormen gedefinieerd als: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie en racisme. Werknemers kunnen daarbij zowel intern ongewenste omgangsvormen ervaren van collega’s, vrijwilligers, directie en leidinggevenden als van externen zoals samenwerkingspartners, leden of andere stakeholders. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen wordt bepaald door de ontvanger, ofwel degene die het als ongewenst ervaart. 

Tot de wettelijke verplichtingen van de directie valt het voeren van beleid inzake het tegengaan of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).  Beleid zowel gericht op preventie als op de afhandeling van klachten. Om werkgevers hierin te ondersteunen hebben we informatie, een stappenplan, voorbeelddocumenten en tips opgesteld. Onze informatie is niet uitputtend en helpt je als directie bij de inrichting van het thema in jouw organisatie en het voldoen aan je wettelijke verplichting.

Documenten

 1. Het stappenplan voor een sociaal veilige werkomgeving
 2. Relevante documenten bij de implementatie:
  1. Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie (het wie en wat); 
  2. Verdieping processtappen voor invoering, uitdraging en borging (wat en hoe);
  3. Voorbeelddocument – Gedragsprotocol (preventie);
  4. Voorbeelddocument – Procedure bij klachten (bij ervaren van ongewenste omgangsvormen);
  5. Sancties en maatregelen door de werkgever.

Leeswijzer
Er zijn verschillende manieren om het thema sociale veiligheid te benaderen, uit te leggen en in te voeren. We gaan ervan uit dat je als werkgever reeds beleid of beleidsonderdelen hebt ontwikkeld. Je kunt onze informatie en ondersteuning gebruiken om te kijken wat je eventueel nog (beter) kunt inrichten. Er is geen vaste volgorde en alles bij elkaar vormt een holistische benadering van het thema sociale veiligheid.  

Sport RI&E

Werkgevers zijn verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Om deze reden zijn psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk een vast onderdeel in de Sport RI&E. De Sport RI&E helpt werkgevers om de risico’s rondom deze thema’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen om deze te voorkomen. Op basis van de geïdentificeerde risico’s in de RI&E kun je vervolgens beleid opstellen om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Bovenstaande documenten bieden ondersteuning bij het opstellen van beleid om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Voor meer informatie:

Vragen en advies
Neem contact met ons op via info@sportwerkgever.nl