Spring naar content

Een sociaal veilige werkomgeving

Thema’s

Een sociaal veilige werkomgeving

Inleiding
Als werkgever ben je  – in het kader van goed werkgeverschap – verantwoordelijk voor een werkomgeving waar alle werknemers zich veilig voelen. Hiertoe behoort zowel de fysieke als de sociale veiligheid. We spreken in dat kader van een sociaal veilige werkomgeving, ofwel het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

In de Arbowet wordt PSA oftewel ongewenste omgangsvormen gedefinieerd als: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie en racisme. Werknemers kunnen daarbij zowel intern ongewenste omgangsvormen ervaren van collega’s, vrijwilligers, directie en leidinggevenden als van externen zoals samenwerkingspartners, leden of andere stakeholders. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen wordt bepaald door de ontvanger, ofwel degene die het als ongewenst ervaart.

Tot de wettelijke verplichtingen van de directie valt het voeren van beleid inzake het tegengaan of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze verplichting hebben sociale partners nader uitgewerkt in artikel 36 van de Cao Sport. Dit betreft beleid zowel gericht op preventie als op de afhandeling van klachten. Om werkgevers hierin te ondersteunen hebben we informatie, een stappenplan, voorbeelddocumenten en tips opgesteld. Onze informatie is niet uitputtend en helpt je als directie bij de inrichting van het thema in jouw organisatie en het voldoen aan je wettelijke verplichting en aan artikel 36 van de Cao Sport.

Invulling artikel 36 Cao Sport Ongewenst gedrag

 1. Het stappenplan voor een sociaal veilige werkomgeving
 2. Relevante documenten bij de implementatie:
  1. Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie (het wie en wat); 
  2. Verdieping processtappen voor invoering, uitdraging en borging (wat en hoe);
  3. Voorbeelddocument – Gedragsprotocol (preventie);
  4. Voorbeelddocument – Procedure bij klachten (bij ervaren van ongewenste omgangsvormen);
  5. Sancties en maatregelen door de werkgever.

Leeswijzer
Er zijn verschillende manieren om het thema sociale veiligheid te benaderen, uit te leggen en in te voeren. We gaan ervan uit dat je als werkgever reeds beleid of beleidsonderdelen hebt ontwikkeld. Je kunt onze informatie en ondersteuning gebruiken om te kijken wat je eventueel nog (beter) kunt inrichten. Er is geen vaste volgorde en alles bij elkaar vormt een holistische benadering van het thema sociale veiligheid.

Handreiking NOC*NSF zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit
Behalve de mogelijkheid voor jouw werknemer om op basis van artikel 36 van de Cao Sport een klacht in te dienen over ongewenst gedrag, heeft hij of zij ook de mogelijkheid om een melding te maken via het Centrum Veilig Sport Nederland. Maar je kunt als werkgever ook signalen en /of meldingen van media en onderzoeksjournalisten, ouders, toeschouwers en buitenstaanders over je werknemer (s), vrijwilligers en/of zzp-ers ontvangen. In dat geval is de bovengenoemde formele klachtenprocedure (vooralsnog) niet aan de orde.

Indien je als werkgever te maken krijgt met een melding en / of signaal rondom integriteit, anders dan via een formele klacht, raadpleeg dan eerst de Handreiking zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit. Deze leidraad, die is opgesteld door NOC*NSF, behandelt het volledige proces waar een sportbond mee te maken kan krijgen, vanaf het eerste signaal dat er (mogelijk) iets aan de hand is, tot de uiteindelijke afdoening van dat signaal en eventuele preventieve stappen die eruit volgen. Deze leidraad ziet op elke melding en / of signaal over integriteit op en/of rondom het sportveld. Het kan dus zijn dat hierin voor jou als werkgever ook een rol is weggelegd omdat het één of meerdere werkzame personen van jouw organisatie betreft. De leidraad behandelt dan ook het proces voor als er een arbeidsrechtelijke verhouding aan de orde is en jij dus als werkgever moet zorgen voor een zorgvuldige opvolging van de melding en / of het signaal.

Behalve de handreiking toe te passen als werkgever is het aanhaken van een HR deskundige of arbeidsrechtspecialist wenselijk. Babs Dubois van Loyr Advocaten waar de WOS regelmatig mee samenwerkt, kan je hierbij ondersteunen. Zie ook het collectief voordeel voor leden van de WOS.

Soms is het onderscheid tussen de verschillende procedures lastig te maken
We kunnen ons voorstellen dat het onderscheid tussen de verschillende bovengenoemde procedures rondom integriteit voor jou als sportwerkgever lastig te maken is.

We helpen je graag op weg met het schema Melding, signaal of Formele klacht

Vragen en advies
Neem contact met ons op via info@sportwerkgever.nl