Spring naar content

Buitenlandse werknemers

Terug

Wanneer je van plan bent een buitenlandse speler of coach naar Nederland te halen moet je rekening houden met een aantal zaken. Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Economische Ruimte in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.

Welke vergunning benodigd is hangt af van een aantal factoren: duur en reden van het verblijf en het land van herkomst. Hieronder vind je meer informatie over de soorten vergunningen en welke vergunning van toepassing is in welke situatie. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is de meest gebruikte vorm van een vergunning binnen de sport. Om deze vergunning aan te vragen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden en algemene informatie over de aanvraag van een GVVA vind je op de kennisbankpagina van de GVVA. 

Omdat de WOS jaarlijks meerdere aanvraagprocedures doet voor sportorganisaties, heeft zij een samenwerkingsovereenkomst met de Immigratie en Naturalisatiedienst (verder: IND) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (verder: UWV). De twee instanties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken en beoordelen van de vergunningsaanvragen. De IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden (verblijfsrecht). Het UWV toetst vergunningsaanvragen aan de Wet arbeid vreemdelingen (verder Wav) en is daarmee verantwoordelijk voor het arbeidsrecht. 

Hieronder vind je meer informatie rondom de verschillende vergunningen en aanvraagprocedures, mocht je van plan zijn een buitenslandse speler of coach naar Nederland te halen lees deze informatie dan goed door. Echter, het is altijd aan te raden contact op te nemen met de WOS wanneer een sportorganisatie een vergunning aanvraag wil doen, er vragen zijn of er ondersteuning gewenst is in het aanvraagproces. Wet- en regelgeving is namelijk aan verandering onderhevig. Daarnaast worden, zoals gezegd, vergunningaanvragen doorgaans sneller behandeld door de samenwerkingsverbanden die de WOS heeft.

Buitenlanders binnen de EU

Voor inwoners van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of de Europees Economische Ruimte (EER) geldt géén visum- of vergunningplicht op basis van het vrij verkeer van personen. Zij mogen met een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) rechtmatig in Nederland verblijven.

Het recht op voorzieningen zoals uitkeringen bij ziekte of werkloosheid, pensioen en toeslagen geldt op het moment dat hiervoor ook premies zijn afgedragen. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan wonen en werken bij een werkgever die gevestigd is in Nederland.

Let verder op dat iedere buitenlandse topsporter die in Nederland woont en in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever een ziektekostenverzekering dient af te sluiten. Dit geldt ook voor:

 • werknemers die niet in Nederland wonen, maar hier wel belasting betalen
 • werknemers die al een ziektekostenverzekering hebben in het buitenland, maar uitsluitend in Nederland werken.

Klik hier voor een actuele lijst met landen tot de Europees Economische Ruimte behoren.

Buitenlanders buiten de EU

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Op 15 september 1995 is de Wav in werking getreden. Deze wet verbiedt werkgevers om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder dat zij beschikken over een geldige vergunning. De Nederlandse overheid kent een restrictief immigratiebeleid ter bescherming van de Nederlandse (en Europese) arbeidsmarkt. Dit betekent dat een werkgever in Nederland voor een te vervullen vacature eerst: 

 • in Nederland moeten werven; 
 • daarna binnen de Europees Economische Ruimte (EER); 
 • pas daarna de mogelijkheid heeft om een vreemdeling van buiten de EER tewerk te stellen. 
Uitzondering vergunningsplicht

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) is bepaald dat er geen vergunningplicht geldt voor bepaalde omschreven werkzaamheden namelijk: de aard van de werkzaamheden die in Nederland wordt verricht is 

 • incidenteel; en
 • kortdurend

Deze uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 1, lid 1 sub 6 en artikel 1, lid 2 sub c van het BuWav. Zo geldt er geen vergunningplicht voor de vreemdeling: 

Die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en die incidentele arbeid verricht uitsluitend bestaande uit: […] het deelnemen aan sportwedstrijden, dan wel het werkzaam zijn als vaste persoonlijke begeleider van een deelnemer aan sportwedstrijden. 

Onder incidentele arbeid wordt verstaan: 

Arbeid met een maximale duur van 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken.

Overzicht van de verschillende soorten vergunningen

Twee aspecten bepalen wélke vergunning is vereist: 

 • de duur van het verblijf; en
 • het land van herkomst
Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Wanneer een vreemdeling langer dan 90 dagen in Nederland wil komen werken is er zowel een werkvergunning als een verblijfsvergunning vereist.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag voor een GVVA.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Wanneer een vreemdeling korter dan 3 maanden (90 dagen) in Nederland wil komen werken moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag voor een TWV.

Working holiday

Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen/gebieden te wonen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag voor een working holiday.

Kennismigrant

Een kennismigrant is een hoogopgeleide vreemdeling. Een kennismigrant van buiten de EER kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag voor een kennismigrant.

Partner aanvraag

Het kan voorkomen dat de vreemdeling samen met een partner en/of kinderen naar Nederland wil komen. In dat geval moet er ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor de familieleden:

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag voor een partner aanvraag.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Een vreemdeling kan in beginsel niet zonder visum in Nederland verblijven en/ of werken. Afhankelijk van het land van herkomst en de duur van het verblijf moet de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Nadat de vreemdeling deze MVV verkregen heeft, mag hij naar Nederland reizen. Na aankomst in Nederland kan de vreemdeling vervolgens zijn verblijfsvergunning ophalen bij een loket van de IND.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van een MVV. 

Overige informatie

30% regeling

Als iemand in Nederland komt werken dan worden er mogelijk extra kosten gemaakt. Zo kunnen er extra kosten gemaakt worden voor het verhuizen, een kennismakingsbezoek aan Nederland of is het levensonderhoud in Nederland duurder dan in het land van herkomst. Dit worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. De werkgever kan deze kosten vergoeden of er kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde 30%-regeling.

Klik hier voor meer informatie over de 30% regeling.

Vertalen en legaliseren documenten

Alle documenten moeten worden opgestuurd in een van de vier moderne talen, anders moeten er officiële/ gelegaliseerde vertalingen worden meegestuurd. Documenten dienen te allen tijde goed leesbaar te zijn en enkelzijdig te worden verstuurd. De volgende talen worden gezien al modern: 

 • Nederlands 
 • Engels 
 • Frans 
 • Duits 

Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd. Hierbij wordt gekeken of de documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instelling. Bij de meeste documenten kijkt de IND niet naar de ouderdom en het tijdstip van legalisatie van het document en mag deze een ‘’aantal jaar’’ oud zijn. De IND hanteert geen vaste definitie van ‘’een aantal jaar’’, het is dus raadzaam dit per geval te bekijken. Het gaat hierbij om documenten waarvan de gegevens zo definitief zijn dat de afgiftedatum minder van belang is, zoals: 

 • geboorteakte; 
 • huwelijksakte; 
 • overlijdensakte; 
 • echtscheidsingakte. 

Voor sommige documenten wordt wél gekeken naar de ouderdom van het document. Dit betreft dan documenten waarvan de gegevens minder definitief zijn, zoals: 

 • Ongehuwdverklaring (niet ouder dan 6 maanden). 

Klik hier voor meer informatie over het legaliseren en vertalen van documenten

Erkend referent

Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Wanneer een organisatie een vreemdeling in dienst neemt is de organisatie referent voor deze vreemdeling. Een werkgever kan zich laten erkennen als referent (erkend referent). Het zijn van erkend referent heeft een aantal voordelen, zoals een snellere behandeling van vergunningaanvragen, aanleveren van minder bewijsstukken, speciaal contactpersoon et cetera. Voor specifieke functies is het verplicht voor een werkgever om erkend referent te zijn, namelijk kennismigranten en onderzoekers. Een overzicht van alle erkend referenten is te vinden in het Openbaar Register Arbeid Regulier en Kennismigranten. 

Klik hier voor het Openbaar Register Arbeid Regulier en Kennismigranten

Aantekening arbeid vrij toegestaan

De vreemdeling of werkgever hoeft niet over een vergunning te beschikken wanneer de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt. De vreemdeling wordt vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt als hij 5 jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewerkt. In dat geval vraagt de werkgever alleen een verblijfsvergunning aan bij de IND. 

Toezicht en sancties

De IND en inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de bevoegdheid om te controleren of de referent en vreemdeling zich aan de rechten en plichten houden. Wanneer dit niet het geval is, dan kan de IND of inspectie een sanctie opleggen. Deze sancties kunnen variëren tussen een officiële waarschuwing tot een bestuurlijke boete. Lees hier meer over toezicht en sancties door de IND.