Spring naar content

Kennismigrant

Terug

Een kennismigrant is een hoogopgeleide vreemdeling, bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding. Een kennismigrant van buiten de EER kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken.

 1. Hij moet bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn of over specifieke kennis beschikken; en
 2. de werkgever moet een erkend referent zijn.
Voorwaarden

Voor het aanvragen van een kennismigranten vergunning geldt een aantal voorwaarden: 

 • De vreemdeling beschikt over een arbeidsovereenkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten. 
 • De vreemdeling gaat voldoende inkomen verdienen. 
 • Het overeengekomen loon is marktconform. 
 • Het salaris moet maandelijks in gelijke bedragen worden uitbetaald. 
 • Het salaris moet giraal worden overgemaakt op een bankrekening op naam van de vreemdeling. 

Ad 1 Erkend referent 
De werkgever van de kennismigrant moet erkend referent zijn. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Wanneer een organisatie een vreemdeling in dienst neemt is de organisatie referent voor deze vreemdeling. Een werkgever kan zich laten erkennen als referent (erkend referent). Het zijn van erkend referent heeft een aantal voordelen, zoals een snellere behandeling van vergunningaanvragen, aanleveren van minder bewijsstukken, speciaal contactpersoon et cetera. Voor specifieke functies is het verplicht voor een werkgever om erkend referent te zijn, namelijk kennismigranten en onderzoekers. Een overzicht van alle erkend referenten is te vinden in het Openbaar Register Arbeid Regulier en Kennismigranten. 

Klik hier voor het Openbaar Register Arbeid Regulier en Kennismigranten

Ad 2 Inkomenscriterium 
Voor kennismigranten geldt een afwijkend inkomenscriterium ten opzichte van andere werkvergunningen en beroepen. De IND maakt jaarlijks deze normbedragen bekend. Voor 2024 gelden de volgende normbedragen: 

 • Kennismigrant van 30 jaar of ouder € 5.331,- bruto per maand 
 • Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.909,- bruto per maand 
 • Verlaagd salariscriterium € 2.801,- bruto per maand 

Een kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang de kennismigrant blijft werken bij dezelfde werkgever, ook nadat de vreemdelinge 30 jaar oud is geworden. Krijgt de kennismigrant een nieuwe werkgever? Dan geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dát moment heeft. Een uitzondering hierop is de kennismigrant die valt onder het verlaagde inkomenscriterium. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant aansluitend van werkgever verandert. 

Verlaagd inkomenscriterium

In de volgende gevallen geldt het verlaagde salariscriterium: 

 • De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd tijdens of direct aansluitend op het zoekjaar hoogopgeleiden; 
 • De kennismigrant is momenteel niet meer in het bezit van een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden maar heeft deze vergunning wel gehad. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen 3 jaar na de afstudeer- of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen; 
 • De kennismigrant heeft nooit een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden gehad, maar voldoet wel aan de voorwaarden voor dat verblijfsdoel. Bijvoorbeeld omdat hij is afgestudeerd, is gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek heeft verricht. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen 3 jaar na de afstudeer of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen; 
 • De kennismigrant viel eerder onder het verlaagde salariscriterium en wijzigt aansluitend van werkgever. Als er sprake is van een verblijfsgat geldt het verlaagde salariscriterium niet. 
Wat telt mee als inkomen?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee als inkomen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract; 
 • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant. 

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee: 

 • Vakantietoeslag; 
 • De waarde van in natura uitgekeerd loon; 
 • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.
Aanvragen

Voor het aanvragen van een kennismigrantenvergunning dienen de volgende documenten als bewijslast te worden meegestuurd: 

 • kopie paspoort kennismigrant (identiteitsgegevens, inclusief alle gestempelde pagina’s); 
 • kopie getekende arbeidsovereenkomst 

Is de kennismigrant niet MVV-plichtig en verblijft hij in Nederland of nog in het buitenland: 

 • Kopie van een geldige door een andere Schengenlidstaat afgegeven verblijfsvergunning 

Klik hier voor meer informatie over de kennismigrantregeling

Werken in afwachting van de vergunning

Vanaf 22 juli 2022 mag een kennismigrant die niet mvv-plichtig is al beginnen met werken als het verblijfsdocument nog niet klaar is. Dit moet dan wel in de kennisgeving staan die je hebt gekregen en mag voor maximaal 4 maanden. Een verblijfsaantekening (VA-sticker) is niet nodig. Wacht de kennismigrant op een verblijfsdocument na een goedgekeurde verlenging van de verblijfsvergunning? Dan mag hij of zij blijven werken met het verlopen verblijfsdocument. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 22 januari 2023. 

De kennismigrant moet wel zo snel mogelijk een afspraak maken voor het ophalen van het verblijfsdocument of het laten afnemen van biometrische gegevens. In ieder geval binnen 2 weken na ontvangst van de kennisgeving. Zorg dat je de kennisgeving en een afspraakbevestiging (en eventueel het verlopen verblijfsdocument) kunt laten zien, als hierom gevraagd wordt.

Kennismigranten die met een mvv naar Nederland komen mochten al langer werken in afwachting van het verblijfsdocument. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de mvv en het verblijfsrecht verleend zijn, al is ingegaan.