Spring naar content

De tewerkstellingsvergunning (TWV)

Terug

Wanneer een vreemdeling korter dan 3 maanden (90 dagen) in Nederland wil komen werken, dan moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. De TWV wordt aangevraagd bij het UWV middels een digitaal aanvraagformulier. Om een werkvergunning aan te vragen wordt de aanvraag getoetst aan het inkomens- en kwaliteitscriterium zoals eerder beschreven in hoofdstuk 1, paragraaf beoordelingscriteria werkvergunning. 

Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een werkvergunning kan een TWV worden aangevraagd. Dit kan digitaal worden gedaan middels het aanvraagformulier. Het UWV streeft ernaar om binnen vijf weken een beslissing te nemen over het verstrekken van de vergunning. 

Klik hier voor het digitale aanvraagformulier 

Naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, dienen de volgende bijlagen te worden aangeleverd: 

  • kopie paspoort vreemdeling (identiteitsgegevens, inclusief alle gestempelde pagina’s)
  • kopie getekende arbeidsovereenkomst 
  • uittreksel Kamer van Koophandel werkgever (niet ouder dan 3 maanden)
  • onderbouwing unieke kennis/ vaardigheden vreemdeling 
  • bijlage vacaturevoorziening (uitgezonderd spelers/ atleten, deze zijn vrijgesteld)
  • volmacht WOS (indien de organisatie gebruikt wenst te maken van de dienstverlening van de WOS)
Intrekking TWV

In artikel 12, eerste lid, onder c, van de Wav is bepaald dat de tewerkstellingsvergunning wordt ingetrokken als er geen gebruik van wordt gemaakt. Hiervan is sprake wanneer er langer dan 4 weken geen gebruik wordt gemaakt van het de tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning. De werkgever is op basis van artikel 4 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav) 2014 verplicht om hiervan melding te maken bij de betreffende instanties, zijn de IND (GVVA) of het UWV (TWV).