Spring naar content

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Terug

Op de Kennisbank pagina ‘buitenlandse werknemers’ staat meer achtergrond informatie over het naar Nederland halen van een buitenlandse speler of coach.

Algemene informatie GVVA: werkvergunning in de sport

Sport als arbeid

Afhankelijk van een aantal factoren kan worden bepaald of er sprake is van arbeid in de sport en er al dan niet sprake is van een vergunningplicht. Wanneer onderstaande vragen positief worden beantwoord is de vreemdeling (en werkgever) vergunningplichtig. 

 • Behoort (top)sportbeoefening tot het hoofddoel van verblijf in Nederland? 
 • Is er sprake van een grote trainingsbelasting en vergaande verplichtingen van de club? 
 • Worden andere spelers met dezelfde activiteiten financieel beloond? 
 • Is de speler actief in één van de hoogste divisies van de Nederlandse competities? 

De IND geeft alleen een vergunning af wanneer spelers/ coaches uitkomen in de hoogste Nederlandse competitie. Voor het betaald voetbal geldt dat dit slechts gebeurt voor de twee hoogste competities. 

Wervingsinspanning en prioriteitgenietend aanbod

De Nederlandse overheid kent zoals eerder beschreven een restrictief immigratiebeleid. De aanvraag voor een vergunning zal conform artikel 9 Wav worden afgewezen wanneer er prioriteit genietend aanbod aanwezig is of binnen redelijke termijn beschikbaar zal komen. Er is sprake van prioriteit genietend aanbod indien in Nederland of de EER werknemers beschikbaar zijn om de functie te verrichten die de werkgever wil invullen. Of van prioriteit genietend aanbod sprake is, wordt buiten de sportsector veelal vastgesteld via arbeids- en uitzendbureaus. Op de professionele sportmarkt zijn deze organisaties echter niet of nauwelijks actief. Vandaar dat de overheid specifieke richtlijnen heeft opgesteld die zijn terug te vinden in bijlage I, artikel 16 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014. In hoofdlijnen wordt er slechts een uitzondering gemaakt op de wervingsinspanning wanneer er sprake is van: 

 • Een arbeidsplaats in de hoogste afdeling van de betreffende sport betreft; 
 • De beloning marktconform is (top 20% van de sport); 
 • De sporter direct voorafgaand aan de tewerkstelling op geregelde basis is uitgekomen aan een competitie die ten minste even sterk is aan de Nederlandse dan wel op andere manier aantoonbaar over deze kwaliteit beschikt (bv. deelname aan wereldkampioenschappen etc.). 
Uitzondering wervingsinspanning

In incidentele gevallen kan worden afgeweken van de wervingsinspanning. Bijlage I, artikel 18 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zegt hierover het volgende: 

[…] Het UWV kan eveneens in individuele gevallen afwijken van de verplichte vacaturemelding als vanwege het zeer specifieke karakter van de werkzaamheden en de duur van de tijdelijke werkzaamheden het duidelijk is dat prioriteitgenietend arbeidsaanbod voor de desbetreffende functie niet beschikbaar is. […] 

Klik hier voor de Wet arbeid vreemdelingen 

Klik hier voor de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014

Voorwaarden GVVA: werkvergunning in de sport

Om een werkvergunning aan te vragen wordt de aanvraag getoetst aan twee criteria uit de Wav, te weten het 1. kwaliteitscriterium en 2. het inkomenscriterium. 

Ad 1. Kwaliteitscriterium

Er kan slechts in enkele individuele gevallen worden afgeweken van de wervingsinspanning, namelijk als sprake is van een zeer specifiek karakter van de werkzaamheden én als duidelijk is dat er geen prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. In de praktijk is hiervan (vaak) sprake in de topsport. 

Voor trainers/ coaches zal hiervan sprake kunnen zijn wanneer er specifieke (top)sportkennis en/of – vaardigheden worden verlangd om uit te komen op het hoogste (inter)nationale sportniveau. 

Voor spelers zal hiervan sprake kunnen zijn wanneer er in Nederland weinig tot geen vergelijkbaar niveau beschikbaar is voor clubs om uit te komen op het hoogste (inter)nationale niveau. 

Om voor een werkvergunning in aanmerking te komen, dient de werkgever op basis van objectieve gegevens te kunnen aantonen dat de vreemdeling over voldoende kwaliteiten beschikt. Hiervan is sprake indien aan één van de navolgende criteria is voldaan: 

 1. De vreemdeling heeft in het seizoen direct voorafgaande aan de tewerkstelling op regelmatige basis deelgenomen aan een competitie die tenminste even sterk is als de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie. 
 2. De vreemdeling heeft op andere wijze bewezen over tenminste vergelijkbare kwaliteiten te beschikken. Dit kwaliteitscriterium is geheel gebaseerd op de individuele prestaties van de vreemdeling. 

Ad 2. Inkomenscriterium 

Arbeidsvoorwaarden dienen marktconform of conform cao afspraken te zijn. Ook de werkomstandigheden en werkverhoudingen moeten voor de vreemdeling gelijk zijn aan wat in Nederland gebruikelijk is. Daarnaast geldt een verplichting om de vreemdeling minimaal het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder te betalen, ook wanneer de vreemdeling jonger dan 21 is of in deeltijd werkt. Een (schriftelijke) verklaring van de nationale bond dat het geboden salaris aan de vreemdeling (meer dan) gebruikelijk is voor de hoogste Nederlandse competitie helpt. Per 1 januari 2024 wordt is er geen minimummaandloon meer maar wordt er met een minimumuurloon gerekend. Het referentiemaandloon bedraagt €2.069,40 (gebaseerd op een 36-urige werkweek exclusief vakantiegeld). De normbedragen worden halfjaarlijks (juli en januari) bijgesteld. 

Aanvraagprocedure GVVA

Wanneer een vreemdeling langer dan 90 dagen in Nederland wil komen werken is er zowel een werkvergunning als een verblijfsvergunning vereist. Sinds 1 januari 2015 kan hiervoor in Nederland een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden aangevraagd bij de IND. Deze vergunning combineert de aanvragen voor de werk- en verblijfsvergunning waardoor het aanvraagproces sneller en eenvoudiger is geworden. De IND vraagt vervolgens advies aan het UWV over het arbeidsmarkt gedeelte (werkvergunning). Het UWV toetst de aanvraag aan het kwaliteits- en inkomenscriteria in de Wet arbeid vreemdelingen. 

Aanvragen GVVA

Een GVVA vraag wordt aangevraagd via het aanvraagformulier (zie onderstaande link). Let op, is de werkgever erkend referent? Dan maak je gebruik van het aanvraagformulier voor Erkend Referent. Deze is ook terug te vinden via onderstaande link. De IND heeft een wettelijke beslistermijn van 90 dagen voor het behandelen van de vergunningaanvraag. In de praktijk duurt dit doorgaans tussen de 6-8 weken, na ontvangst van de aanvraag. 

Klik hier voor het aanvraagformulier GVVA 

Naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, dienen de volgende bijlagen te worden aangeleverd: 

 • kopie paspoort vreemdeling (identiteitsgegevens, inclusief alle gestempelde pagina’s)
 • kopie getekende arbeidsovereenkomst 
 • uittreksel Kamer van Koophandel werkgever (niet ouder dan 3 maanden)
 • onderbouwing unieke kennis/ vaardigheden van de vreemdeling 
 • bijlage vacaturevoorziening (uitgezonderd spelers/ atleten, deze zijn vrijgesteld)
 • volmacht WOS (indien de organisatie gebruik wenst te maken van de dienstverlening van de WOS)
Duur vergunning en verlengen GVVA

De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 3 jaar. Vanaf drie maanden vóór het verlopen van de verblijfsvergunning kan er verlenging worden aangevraagd. De IND heeft in dat geval voldoende tijd om een beslissing te nemen. Is de verblijfsvergunning nog langer dan drie maanden geldig? Dan kan er nog geen verlenging worden aangevraagd omdat de IND de aanvraag dan niet goed kan beoordelen. De IND controleert of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden die horen bij de verblijfsvergunning. Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen geldt. Daarnaast geldt er een aantal aanvullende voorwaarden. De vreemdeling: 

 • beschikt op moment van aanvragen over een geldige Nederlandse verblijfsvergunning; 
 • heeft Nederland als hoofdverblijf; 
 • wil deze verblijfsvergunning verlengen met hetzelfde verblijfsdoel. 

Daarnaast geldt voor de werkgever, ook voor een verlenging van de verblijfsvergunning, de wervingsinspanning. Tevens mag er geen sprake zijn van veranderde omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht (bv. verlaging salaris). Indien er wel veranderingen hebben plaatsgevonden in de situatie kan er geen verlenging worden aangevraagd. In dat geval moet eerst de verblijfsvergunning worden gewijzigd of dient er een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier dienen dezelfde bijlagen als bij een reguliere aanvraag te worden meegestuurd. 

Klik hier voor het aanvraagformulier verlenging verblijfsvergunning 

Blijven werken in afwachting van verlenging

Het is onder voorwaarden mogelijk om in Nederland te blijven werken in afwachting van de verlenging. De vreemdeling moet hiervoor bij de IND een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Om een VA-sticker aan te vragen bij het INDloket moet de werknemer een afspraak maken. 

Klik hier voor meer informatie over de VA-sticker 

Let op! Neem bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst altijd een ontbindende clausule op voor het geval de vergunning niet wordt toegekend. Indien dit niet het geval is en de vergunning niet wordt toegekend zit de werkgever formeel wel vast aan het contract! 

Intrekking vergunning

In artikel 12, eerste lid, onder c, van de Wav is bepaald dat de tewerkstellingsvergunning wordt ingetrokken als er geen gebruik van wordt gemaakt. Hiervan is sprake wanneer er langer dan 4 weken geen gebruik wordt gemaakt van het de tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning. De werkgever is op basis van artikel 4 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav) 2014 verplicht om hiervan melding te maken bij de betreffende instanties, zijnde de IND (GVVA) of het UWV (TWV).