Spring naar content

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. De regering beoogt met het wettelijk recht op (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof een substantiële stap vooruit te zetten en een concrete stimulans te geven aan een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van hun kind. Ook wil zij met deze regeling de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van werk en zorgtaken tussen de partners bewerkstelligen.

Lees meer

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd gericht op creëren van meer financiële ruimte. Een van deze maatregelen is een eenmalige verhoging van de WKR van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Lees meer

In deze tijd waarin de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich in razend tempo opvolgen, volgen topsporters individuele trainingsprogramma’s door gebruik te maken van de middelen die zij thuis ter beschikking hebben en organiseren docenten onderwijs op afstand om te voorkomen dat kinderen een kennisachterstand oplopen. Ook werknemers in de sport kunnen van deze (bizarre) gelegenheid gebruik maken om te investeren in hun eigen (duurzame) inzetbaarheid.

Lees meer

De belastingdienst gaat strenger toezien op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Sinds een paar jaar geldt de Wet DBA, die tot doel heeft schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan te pakken.

Lees meer

Medewerkersparticipatie is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid bij organisaties vorm te geven en om draagvlak onder werknemers te creëren. In de CAO Sport 2019-2020 is mede op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om  arbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan  Maatwerk op organisatieniveau vraagt om kundige en betrokken […]

Lees meer

Begin vorig jaar is de nieuwe functieniveaumatrix (FNM) in gebruik genomen. De FNM is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk en uitgebreid met nieuwe functies.


Lees meer

WAB-update: Er is een nieuwe versie van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW verschenen. Hierin staat dat naast een getekende arbeidsovereenkomst ook met ‘instemming werknemer via e-mail’ wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor toepassing van de lage WW-premie. Ook wordt er duidelijkheid gegeven over de premie bij urenwijzigingen.

Lees meer

De WOS heeft in samenwerking met Zilveren Kruis een nieuwe partner gevonden in HC Health. Op donderdag 16 januari volgde de officiële ondertekening van deze overeenkomst door Marc Elffers (WOS) en Sander de Casparis (HC Health).

Lees meer

Na een onderzoeksperiode van 3 jaar is het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport afgerond. Samen met 20 nationale coördinatoren en 5 Europese netwerkorganisaties is voor het eerst omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in de sport op nationaal en Europees level.

Lees meer