Spring naar content

Stroomschema pensioen

Terug

De WOS krijgt regelmatig vragen van sportorganisaties over pensioenen. Een onderwerp dat duidelijk leeft. Vragen als: Wanneer val je onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) – het fonds van de sportsector? Is het mogelijk een vrijwillig aan te sluiten bij PFZW? De WOS ontwikkelde daarom samen met PGGM, de uitvoeringsorganisatie van PFZW, onderstaand stroomschema dat antwoord geeft op deze vragen.

Pensioen is geen gemakkelijk onderwerp. Zeker niet, als u er niet dagelijks mee bezig bent. Het stroomschema helpt u daarom om een beter beeld te geven van de regelgeving. Het geeft in grote lijnen aan wat voor uw organisatie geldt. Ook wordt ingegaan op de vraag of alle werknemers recht hebben op pensioen en welke alternatieven er voor de sportorganisaties zijn.

Verenigingen niet verplicht
Voor sportverenigingen geldt dat zij niet vallen onder de verplichtstelling. Dat betekent dat alleen de rechterkant van het stroomschema van toepassing is!

Het stroomschema is via deze link te downloaden

Uitleg stroomschema

1. Vallen uw bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstellingstekst
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)?

De werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector zorg en welzijn hebben aan het begin jaren 70 een bedrijfstakpensioenfonds opgericht voor de sector, PFZW. Verschillende cao-tafels in de sector zorg en welzijn hebben vervolgens de pensioenopbouw van de werknemers in hun branche via een verplichtstelling ondergebracht bij PFZW. De WOS, FNV, CNV en de Unie hebben enige jaren geleden voor de sport een verplichtstelling bij het ministerie van SZW aangevraagd. In bijlage A van het pensioenreglement is vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten vallen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds PFZW.

De werkgever die bedrijfsactiviteiten verricht zoals genoemd in de verplichtstelling valt onder de pensioenregeling van PFZW. Deze werkgever moet pensioenpremies inhouden en deze premies afdragen aan PFZW. We voorkomen hiermee dat werkgevers in dezelfde bedrijfstak concurreren op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Lagere pensioenpremies en dus slechtere pensioenregelingen worden zo voorkomen.

In het fondsbestuur zijn werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector vertegenwoordigd. Zij bepalen met elkaar de inhoud van de collectieve pensioenregeling.PGGM is de uitvoeringsorganisatie van de pensioenregeling.

Wanneer u niet verplicht wordt aangesloten, kunt u er zelf voor kiezen om contractueel aan te sluiten bij PFZW. Onder punt 5 ‘Mogelijkheid tot contractueel aansluiten binnen en buiten de werkingssfeer’ leest u hier meer over en vindt u de voorwaarden.

2. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien een werkgever met de arbeidskracht een schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst heeft gesloten. De essentiële kenmerken van de arbeidsovereenkomst zijn:

  • de persoonlijke verplichting van de werknemer gedurende zekere tijd arbeid te verrichten tegen loon en in dienst van de werkgever (er bestaat een gezagsverhouding).

Uitzonderingen op een arbeidsovereenkomst zijn:

  • overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, hier speelt een gezagsverhouding geen rol;
  • ter beschikking stelling , uitzend-, detacherings-, of payrollconstructie;
  • vrijwilligerswerk bij stichting of vereniging, die geen vennootschapsbelasting betaalt en waarbij de vrijwilliger een onkostenvergoeding ontvangt van niet meer dan 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar. Zie www.belastingdienst.nl voor de actuele bedragen.
3. Aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Overige uitzonderingen zijn:

  • werknemers jonger dan 15 jaar en de werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene ouderdomswet hebben bereikt;
  • werknemers die reeds verplicht zijn deel te nemen in een ander verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling of een verplichtgestelde beroepspensioenregeling;
  • werknemers die een dagopleiding volgen en uitsluitend gedurende hun vakanties werkzaam zijn voor periode per kalenderjaar van maximaal 6 weken achtereen en in totaal maximaal 60 dagen.

De sportsector heeft daarnaast nog eigen uitzonderingen. Lees hiervoor de verplichtstellingstekst of de informatie bij verplichtstelling per 1 juli 2022.

4. Kunt u zich beroepen op een vrijstellingsgrond?

Wettelijke vrijstellingsgronden:

I.      in verband met een bestaande pensioenvoorziening;

II.     in verband met concernvorming;

III.     in verband met een eigen CAO,

IV.    in verband met onvoldoende beleggingsrendement van het pensioenfonds.

De werkgever moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Vrijstellings-en boetebesluit Wet Bpf 2000. Als een werkgever hieraan voldoet, dan moet het bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling verlenen.

Bevoegdheid van het bedrijfstakpensioenfonds tot vrijstelling/vrijstelling om andere redenen

Daarnaast mag een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling verlenen.

PFZW heeft hiervoor beleid opgesteld. PFZW verleent alleen in zeer bijzondere omstandigheden op deze vrijwillige grond vrijstelling.

En ook in het geval van deze vrijstellingsgrond gelden er voorwaarden. Zo moet de werkgever die op deze grond vrijstelling vraagt, een eigen, actuarieel gelijkwaardige, pensioenregeling hebben

5. Leeg aansluiten

Uw instelling wordt leeg aangesloten wanneer u wél onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt en er sprake is van:

  1. geen arbeidskrachten werkzaam;
  2. wel arbeidskrachten werkzaam, maar geen sprake van arbeidsovereenkomst (zie punt 2 ‘Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?’).

Omdat het mogelijk is dat in de toekomst toch sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst en een (of meer) werknemer die wél onder de verplichtstelling valt, wordt de instelling ‘leeg aangesloten’ en wordt dit periodiek gecontroleerd. Je kunt zichzelf aanmelden bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn door contact op te nemen met de werkgeversdesk 030 277 33 22.

6. Mogelijkheid tot contractueel aansluiten

Wanneer u niet onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt, kunt u ervoor kiezen om uw organisatie zelf bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan te sluiten. Dit noemen we contractueel aansluiten. Dit is mogelijk wanneer u binnen of buiten de werkingssfeer van het fonds valt.

De werkingssfeer van het pensioenfonds geeft aan welke branches op basis van activiteiten en arbeidsvoorwaarden, goed bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn passen. U kunt binnen of buiten de werkingssfeer van het fonds aansluiten. Voor meer informatie over de werkingssfeer en hoe u kunt aansluiten kunt u contact opnemen met de werkgeversdesk 030 277 33 22.

Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn geldt voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk een contract af te sluiten voor één werknemer en voor de overige werknemers niets af te sluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wanneer u hierin onderscheid wilt maken, kunt u terecht bij een commerciële verzekeraar.

7. Niet aansluiten bij Pensioenfond Zorg en Welzijn

Dit is van toepassing wanneer u contractueel niet wilt of niet kunt aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld omdat u maar voor één van uw medewerkers pensioen wilt regelen en voor de overige medewerkers niet.

8. Heeft u nog vragen over pensioen?

Voor vragen kunt u terecht bij de werkgeversdesk: 030 277 33 22

Zie ook de werkgeversdesk van PFZW

Wanneer uw instelling is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunt u tevens contact opnemen met uw persoonlijke accountmanager.