Spring naar content

Arbobeleid

Terug

1. Arbobeleid
Arbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw sportorganisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid en verhoogde productiviteit. Het arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie.

Als werkgever ben je verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond werken. De mate van bescherming die je moet bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten na te leven dient elke werkgever arbobeleid te voeren dat ter instemming met de medezeggenschap tot stand is gekomen. 

1.1 Arbobeleidscyclus
Het opstellen en naleven van een goed arbobeleid is een cyclisch proces, de zogeheten arbobeleidscyclus. Hierbij stel je als werkgever via plan, do, check en act (PDCA) het beleid op, evalueer je deze en blijf je deze verbeteren. De arbobeleidscyclus bestaat dus uit het geheel van inventariseren van de risico’s en het vastleggen en uitvoeren van maatregelen, tot het evalueren (en vervolgens bijstellen) van het beleid en de afzonderlijke maatregelen. Hierbij dient ook het preventieadvies van de bedrijfarts, dat is gebaseerd op de uitkomsten van de consulten van andere arbodeskundigen, meegenomen te worden. De betrokkenen zijn verplicht hiertoe nauw met elkaar samen te werken.

1.2 Onderdelen van het arbobeleid
Het arbobeleid bestaat onder andere uit de volgende onderdelen en instrumenten:

 • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (Sport RI&E) – In een RI&E staat welke risico’s de aard van de arbeid met zich meebrengt op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak met daarin de maatregelen die aanvullend genomen zullen worden om de risico’s te ondervangen. De sportsector heeft een branche erkende RI&E inclusief corona-module. 
 • Arbodienst of bedrijfsarts – Voor preventie en bij ziekteverzuim is een overeenkomst met de arbodienst of bedrijfsarts verplicht. De begeleiding van een zieke werknemer moet door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd. De WOS heeft diverse contacten met arbodienstverleners onder een mantelovereenkomst. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden en mogelijkheden, zie ook de Handleiding Arbo waar dit thema verder is uitgewerkt.  
 • Preventiemedewerker – Organisaties zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft de sportorganisatie niet meer dan 25 werknemers, dan mag je als werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op je nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen de sportorganisatie werken.
 • Bedrijfshulpverlening – Binnen de sportorganisatie moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn. In de Handleiding Arbo is een apart hoofdstuk aan BHV gewijd. Hierin vind je verdiepende informatie, praktische documenten en handvatten. 
 • Voorlichting – Als werkgever dien je werknemers voorlichting, onderricht en instructies te geven over veilig en gezond werken en dien je daarop zelf toezicht te houden.
 • Arbodeskundige – Als werkgever dien je toegang te verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Ook dien je ervoor te zorgen dat de juiste expertise van deskundigen (arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige of arbeid- en organisatiepsycholoog) wordt ingezet om een doeltreffend arbobeleid te voeren.
 • PAGO – Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te verkrijgen, indien dit gewenst is (zie ook Arbowet artikel 18).

1.3 Aan de slag in jouw organisatie met de ‘Handleiding Arbo’
Om als werkgever te kunnen voldoen aan dit verplicht arbo-wettelijk kader is in opdracht van sociale partners een ‘Handleiding Arbo’ ontwikkeld. Met als doel om de risico’s te verminderen, oplossingen en voorbeelden aan te dragen en veilig en gezond werken in de sector te faciliteren en te stimuleren. 

1.4 Rol van de medezeggenschap
Werknemers hebben recht op inspraak op het te voeren arbobeleid. De vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad/ personeelsvereniging) hebben instemmingsrecht op:

 • het arbobeleid;
 • de Sport RI&E en het Plan van Aanpak dat hieruit volgt;
 • de afspraken over en met de arbodienstverlening;
 • de benoeming van de preventiemedewerker.

1.5 Inspectie SZW
De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

1.6 Belang arbobeleid
Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Dit voorkomt nadelige gezondheidseffecten en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en productiviteit van werknemers. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Als werkgever moet je dan kunnen aantonen dat je er – in operationele en economische zin – alles aan hebt gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen. Om dit te voorkomen is een goed arbobeleid nodig.