Spring naar content

Preventiemedewerker

Terug

De kerntaak van de preventiemedewerker is de werkgever te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een arbobeleid. In de Arbowet, artikel 13, is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’. Het is aan de werkgever daarvoor een of meer preventiemedewerker(s) aan te wijzen. 

Iedere organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker is een medewerker binnen de organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn, die deze functie ernaast doet. Bij kleine sportorganisaties met minder dan 25 werknemers mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Dat kan alleen als de directeur beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen. Waar het de wet om gaat is een vorm te vinden die passend is bij de aard en omvang van de eigen sportorganisatie en bij de aanwezige risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.I

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?
Een preventiemedewerker is belast met het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer. Hij moet dus goed op de hoogte zijn van de arborisico’s van de organisatie. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie;
 • het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Afhankelijk van de stand van zaken in de sportorganisatie is het aan de preventiemedewerker om bij te dragen aan het opzetten dan wel aan het versterken van onderdelen van dat arbobeleid. De volgende elementen komen hier aan bod: 

 1. Arbobeleid; 
 2. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 3. Gebruik maken van de Handleiding Arbo voor de sport;
 4. Arbodienstverlener kiezen en contracteren; 
 5. Bedrijfshulpverlening; 
 6. Bedrijfsongevallen; melding, registratie en onderzoek; 
 7. Arbovoorlichting.

Welke regels gelden er voor preventiemedewerkers?

 • elke organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker;
 • als de organisatie maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn;
 • de organisatie mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker, behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen de organisatie te organiseren;
 • het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren;
 • in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, met andere woorden: hoe de toegankelijkheid geregeld is;
 • de organisatie moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Is het aanstellen van een preventiemedewerker verplicht?         
Ja, de wet schrijft voor dat er in elke organisatie een preventiemedewerker aanwezig moet zijn. Dat kan een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld, maar ook medewerkers kunnen deze taak op zich nemen. Zij moeten dan uiteraard wel over de kennis en kunde beschikken om de preventietaken goed uit te voeren.

Waar vind ik meer informatie over de functie van preventiemedewerker?
Het Arboplatform van de SER en de StvdA heeft een ‘Handreiking preventiemedewerker’ laten ontwikkelen. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers en de preventiemedewerkers zelf, zodat zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken, thuis, op kantoor en elders in Nederland nog krachtiger kunnen oppakken.  

Handreiking preventiemedewerker.pdf

Bron: Campagne ikkan van SZW.