Spring naar content

Sport RIE

Terug

In de Nederlandse Arbowetgeving staat dat iedere werkgever met minimaal één werknemer in dienst verplicht is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een vereniging of organisatie in kaart gebracht. De RI&E bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico’s.

De WOS heeft samen met de vakbonden een branche-RI&E samengesteld. Deze Sport RIE is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties en -verenigingen. Voor een groot aantal sporten is er een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sportspecifieke risico’s. Daarnaast zijn de verwijzingen naar de handleiding Arbo voor de sport al in de RI&E verwerkt.

Voorlichting en toezicht

Als werkgever dien je jouw werknemer actief voor te lichten (instrueren) hoe hij veilig en gezond zijn werk kan doen. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s die hun werkzaamheden met zich meebrengen. Daarnaast dien je als werkgever er toezicht op te houden dat werknemers de juiste maatregelen nemen om veilig en gezond hun werk te doen.  Bij veranderingen die invloed/consequenties hebben voor veilig en gezond werken is het van belang om de impact en de gevolgen daarvan met iedere werknemer te bespreken en daar eventuele maatregelen op te treffen. Dit geldt ook als jouw organisaties alleen uit vrijwilligers bestaat.

De RI&E en vrijwilligers

Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat betekent dat vrijwilligers evengoed als werknemers in loondienst beschermd dienen te worden. Wanneer een sportorganisatie volledig uit vrijwilligers bestaat hoeven ze in veel gevallen geen RI&E te hebben maar dienen ze wel maatregelen te treffen om de gevaren te beperken, zoals van werkdruk, agressie, fysieke belasting. Doordat de Sport RIE niet alleen geschikt is voor sportorganisaties, maar ook voor sportverenigingen, kan hij uitstekend van dienst zijn om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Zo is het voor een sportvereniging waar alleen vrijwilligers werken met behulp van de Sport RIE een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen.

Als de organisatie zowel betaalde krachten als vrijwilligers heeft is de RI&E altijd verplicht. Neem dan ook de risico’s mee van de werkzaamheden van de vrijwilligers.

Relevante bedrijfsgegevens voor opstellen RI&E

Binnen een sportorganisatie zijn verschillende gegevensbronnen waarop de RI&E kan worden gebaseerd. Denk hierbij aan:

 • (ziekte)verzuimgegevens;
 • ongevalsregistratie;
 • gegevens over (vermoede) beroepsziekten;
 • gegevens over toetreding tot de WIA;
 • personeelssamenstelling en personeelsverloop;
 • generieke gegevens van de bedrijfsarts bijv. naar aanleiding van spreekuurervaringen;
 • rapporten van arbodeskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatieadviezen, etc.;
 • informatie van vertrouwenspersonen en bedrijfshulpverleners;
 • registers van toxische stoffen en kankerverwekkende stoffen;
 • productinformatie van leveranciers;
 • klachten van werknemers (interne klachtenprocedure);
 • gegevens van de brancheorganisatie;
 • informatie van de arbodienst.
 • Let daarbij goed op het waarborgen van de privacy van werknemers.
Aan de slag
 • registreer u eerst met een e-mailadres en een wachtwoord. Zorg ervoor dat dit een e-mailadres is dat niet van iemand persoonlijk is, maar waar de mensen binnen de organisatie of vereniging toegang toe blijven houden. Dit om problemen te voorkomen met de overdracht van de Sport RIE bij bijvoorbeeld een bestuurswisseling;
 • het is niet nodig om software te downloaden of een programma te installeren: de Sport RIE is gratis beschikbaar via internet en daardoor bereikbaar met bijna elke computer of tablet;
 • het is mogelijk om tussentijds te stoppen met het invullen van de vragenlijst; u kunt op een later tijdstip verder waar u gebleven was;
 • in het systeem zijn voor een heleboel knelpunten standaardoplossingen vanuit o.a. de Handleiding Arbo gegeven; door daar gebruik van te maken wordt lang zoeken naar passende oplossingen voorkomen;
 • zodra alle vragen beantwoord zijn, zijn de actuele RI&E en het Plan van Aanpak gereed en desgewenst af te drukken.
Corona

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus. In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan.In de Sport RI&E is een aparte Corona-module opgenomen met risico’s en standaard oplossingen ten aanzien van thuiswerken, werken op kantoor en sporten ten tijde van corona. De vragen uit de module zijn opgesteld op basis van het Sectorplan Sport en de daarbij behorende Maatregelenladder Sport. In geval van wijziging van de corona maatregelen door het kabinet waardoor de arbeidsomstandigheden veranderen dient het plan van aanpak aangepast te worden. In het Sectorplan Sport en de Maatregelenladder Sport staat beschreven voor de sportsector welke maatregelen op welk moment van toepassing zijn. 

Klik hier om naar de Sport RIE te gaan.