Spring naar content

Technisch directeuren en bondstrainers

Terug

Bondstrainers (trainers en coaches van een sportbond tot aan bondscoaches) en technisch directeuren hebben behoefte aan flexibiliteit, gezien de aard van de functie. De aanstelling van bondstrainers en technisch directeuren is in grote mate afhankelijk van de geleverde prestaties en resultaten. Contracten voor onbepaalde tijd zijn niet wenselijk en niet gebruikelijk voor de betreffende functies. CAO partijen hebben daarom in de huidige CAO Sport ten aanzien van het verlengen van arbeidsovereenkomsten een aparte rechtspositie gecreëerd voor bondstrainers en technisch directeuren.

Voor bondstrainers en technisch directeuren is een aparte rechtspositie gecreëerd waarin geldt dat alle aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds gelden als aangegaan voor bepaalde tijd. Dat geldt ook als de maximale termijn van twee jaar wordt overschreden of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen. Een werkgever en een bondstrainer of technisch directeur zijn dus vrij om zo lang en zo vaak als zij willen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen, zonder dat deze van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid moest de minister met deze uitzondering op de ketenbepaling instemmen. Dit is gebeurd bij ministeriële regeling (staatscourant 2015 nr. 17972) en vastgelegd in artikel 4 sub c van de CAO Sport.

Voorwaarden
De argumentatie die tot opname van het artikel 4 sub c heeft geleid, is gebaseerd op een tweetal voorwaarden. Om te kunnen beoordelen of een sportorganisatie terecht een beroep doet op de bepaling aangaande bondstrainers en technisch directeuren, zoals opgenomen in artikel 4 sub c, zal de arbeidsrelatie getoetst moeten worden aan enerzijds het aspect van de behoefte aan flexibiliteit voor de betreffende functie en anderzijds het aspect van goede en volwaardige arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Deze twee voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden voor toepassing van artikel 4 sub c. De behoefte aan flexibiliteit in de arbeidsrelatie is terug te vinden in de aard van de betreffende functie van bondstrainer en technisch directeur (prestaties, resultaten, contracten voor onbepaalde tijd niet wenselijk en gebruikelijk voor de betreffende functie, eigenheid van de functie). Goede, volwaardige arbeidsvoorwaarden hangen samen met het onverkort toepassen van de cao.

Ministeriële regeling
De minister stelt in de ministeriële regeling (staatscourant 2015, nr. 17972) dat, zonder de mogelijkheid van een onbeperkt gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, nationale sportbonden onvoldoende zekerheid hebben over het behoud van een bondstrainer of een technisch directeur die bepalend is als het gaat om de vormgeving en uitvoering van het technisch beleid. Het voortijdig kunnen opzeggen van de arbeidsovereenkomst zal niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de sportieve continuïteit, maar tevens tot ernstige financiële schade kunnen leiden.

Belangrijke voorwaarde
Toepassing van artikel 4 sub c CAO Sport kan alleen indien geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Deze voorwaarde is door de minister in de ministeriële regeling vastgelegd (staatscourant 2015 nr. 17972).

Transitievergoeding
Het verruimen van de ketenregeling naar de mogelijkheid een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen, heeft geen gevolgen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding moet worden betaald aan elke werknemer die na minimaal twee jaar dienstverband op initiatief van de werkgever uit dienst gaat of op eigen initiatief uit dienst gaat vanwege een ernstig handelen of nalaten van de werkgever.

Technisch directeur
De WOS heeft een model arbeidsovereenkomst en een referentiebeschrijving voor een technisch directeur opgesteld die praktische handvatten kunnen bieden. De referentiefunctiebeschrijving is te vinden in de functieniveaumatrix.

Bondscoach
De WOS heeft een model arbeidsovereenkomst en modelovereenkomst van opdracht voor bondscoaches ontwikkeld met bijbehorende toelichtingen. Tevens is er een referentiebeschrijving voor een bondscoach opgesteld die ook te vinden is in de functieniveaumatrix.