Spring naar content

Contractenwijzer

Terug

Het vastleggen van afspraken in een arbeidsovereenkomst geeft duidelijkheid vooraf, maar helpt ook om toekomstige geschillen te voorkomen. Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst heeft u te maken met allerlei regels, zoals het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat u kunt afsluiten. In deze contractenwijzer leest u algemene informatie over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst en wordt vervolgens ingegaan op beide soorten arbeidsovereenkomsten

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is een omschrijving van de arbeidsovereenkomst opgenomen: “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” In deze definitie zijn drie kenmerken te onderscheiden, namelijk:

  1. de verplichting van de werkgever loon te betalen;
  2. de verplichting van de werknemer arbeid te verrichten;
  3. de omstandigheid dat de arbeid door de werknemer verricht wordt ‘in dienst’ van de werkgever (ondergeschiktheid).

Indien een overeenkomst deze drie kenmerken heeft, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Wanneer er geen bijzonderheden gelden, zal in het algemeen sprake zijn van een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan in verschillende vormen voorkomen, waarbij er keuze is tussen een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit onderscheid is van belang voor de wijze waarop een arbeidsovereenkomst eindigt.

Flexibiliteit
De arbeidsduur, het (gemiddeld) aantal uren dat iemand werkzaam zal zijn, kan in onderling overleg worden afgesproken. Als er sprake is van een flinke mate van flexibiliteit, zal waarschijnlijk één van de modellen van de flexibele overeenkomst beter passen bij de situatie. Ook in die situatie kan worden gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd.

Rechtsvermoeden
In het Burgerlijk Wetboek (of in de wet) is een rechtsvermoeden met betrekking tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst neergelegd. Bepaald is dat arbeid geacht wordt volgens een arbeidsovereenkomst te worden verricht indien iemand ten behoeve van een ander tegen beloning voor die ander gedurende drie opeenvolgende maanden wekelijks, dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand, arbeid verricht of al heeft verricht. Daarnaast geldt een rechtsvermoeden met betrekking tot de omvang van de afgesproken arbeid: indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben die gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Zoals aangegeven maakt het in die gevallen dus niet uit hoe partijen hun afspraken noemen – de feiten en omstandigheden geven in principe de doorslag.

Ontslagrecht
Op deze site wordt niet verder ingegaan op de bepalingen die gelden bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De wijze van beëindiging van het dienstverband is in beginsel het meest belangrijke verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarop bestaan ook uitzonderingen.

Meer informatie is te lezen over de drie volgende soorten arbeidsovereenkomst: