Spring naar content

WOS zoekt leden Raad van Toezicht

Terug

Zorg dragen voor ‘goed werkgeverschap in de sport’.
Dat is de opdracht van de vereniging Werkgevers in de Sport (“WOS”). Hier wordt invulling aan gegeven door enerzijds als dienstverlenende organisatie bij te dragen aan beleid en uitvoering op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de sportsector. Daarnaast streeft de WOS ernaar belangen van leden te behartigen door opinies en inzichten van belangrijke
actoren op nationaal niveau te beïnvloeden, voor zover die van betekenis zijn voor arbeidsvoorwaarden voor de sector sport en bewegen. De meeste sportbonden en sportservice-organisaties in ons land zijn aangesloten bij de WOS. Zie daarvoor het overzicht van aangesloten leden op onze website.

De Algemene Vergadering van de WOS heeft per 6 januari 2021 ingestemd met het voorstel de statuten van de vereniging te wijzigen om te komen tot een andere bestuursvorm: het bestuursmodel is vervangen door een Raad van Toezichtmodel. De invoering van dat nieuwe model verloopt in een aantal stappen, waarvan de omzetting van het (voormalige) bestuur in Raad van Toezicht de eerste was. De werving en benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht is een laatste stap in deze bestuurlijke transitie.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder, op het beleid en de algemene en financiële zaken van de WOS. De Raad van Toezicht borgt het bestuurlijk functioneren van de WOS door het adviseren van de directeur-bestuurder. Verder toetst de Raad van Toezicht de besluiten van de directeur-bestuurder en bewaakt zij de processen. De Raad van Toezicht legt
verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De taken, samenstelling, functies binnen de Raad van Toezicht en de benoeming zijn vastgelegd in de statuten. Nadere regels worden vastgelegd in een Raad van Toezicht-reglement. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een mix van enerzijds vertegenwoordigers van leden en anderzijds professionals van buitenaf met kennis van en affiniteit met de sport.

Twee leden van het voormalige bestuur van de WOS blijven aan in de Raad van Toezicht: te weten de voorzitter mevr. M. Vliegenthart en dhr. J. Bierling (directeur NOC*NSF). Door (statutair) aftreden van twee leden en de wens uit te breiden naar een Raad met vijf leden, ontstaan er drie vacatures.

Profielschets: algemeen en specifiek
De profielschets voor de te werven leden van de Raad van Toezicht bestaat uit twee onderdelen: een algemeen profiel dat voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt en een specifiek profiel dat afgestemd is op de vacatures. Naast algemene en voor elke positie geldende competenties (zie later) hebben de drie posities bijzondere accenten:

 1. Toezichthouder met een financiële/fiscale achtergrond;
 2. Toezichthouder bekend met lokale en/of provinciale politiek;
 3. Toezichthouder met expertise op HR-gebied.

Algemene profielschets
Op basis van de algemene profielschets verwachten wij van (toekomstige) leden
van de Raad van Toezicht dat deze:

 1. Affiniteit heeft met de sector sport en bewegen, bereid om als toezichthouder in deze sector een rol te vervullen, waarbij zij vanzelfsprekend het belang van de leden vooropstellen;
 2. Beschikken over een heldere visie op het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen in de sportwereld;
 3. Zich herkennen in de kernwaarden van de WOS, daarnaast initiatiefrijk, flexibel en resultaatgericht zijn, beschikken over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel en gericht zijn op samenwerking;
 4. Bereid zijn om minimaal drie jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
 5. Vooruitdenkend zijn, strategische onderwerpen kunnen aandragen en waar relevant daar prioritering in aan kunnen brengen;
 6. Aandacht hebben voor de formele rol van toezichthouder en een bijdrage leveren aan het voeren van het ‘goede gesprek’ bij contacten onderling, met de directeur-bestuurder en andere geledingen in de organisatie;
 7. Beschikken over bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring in toezichthoudende functies;
 8. In staat zijn om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 9. Overtuigingskracht hebben, gezaghebbend zijn en vertrouwen wekken;
 10. Beschikken over empathisch vermogen en organisatie- en omgevings-sensitief zijn;
 11. Bij werkzaamheden als toezichthouder invulling geven aan de begrippen integriteit, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid;
 12. Beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 13. Gevoel hebben bij de bestuurlijke dynamiek van een ledenorganisatie en daarin kunnen acteren;

Profielschets: specifiek
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn een integraal onderdeel van de Raad van Toezicht. In aanvulling op de algemene profielschets zoekt de WOS leden personen die zich herkennen een van onderstaande profielschetsen.

A. Specifieke profielschets vacature voor een toezichthouder met een financiële achtergrond
De kandidaat:

 1. Beschikt over ruime kennis van en ervaring op het gebied van financiën, bij voorkeur in een dienstverlenende organisatie;
 2. Kan optreden als sparringpartner van de directeur-bestuurder en de overige leden van de Raad van Toezicht op het vlak van financieel beleid;
 3. Beschikt over het vermogen om het financiële beleid te toetsen met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders.

B. Specifieke profielschets vacature voor een toezichthouder bekend met lokale en/of provinciale politiek
De kandidaat:

 1. Beschikt over ruime kennis van en ervaring op het gebied van lokale en/of
  provinciale politiek, bij voorkeur opgedaan in een bestuurlijke rol;
 2. Heeft een relevant netwerk in lokaal en provinciaal bestuur, VNG/VSG en/of
  VWS;
 3. Kan optreden als sparringpartner van de directeur-bestuurder en de overige
  leden van de Raad van Toezicht op het vlak van decentraal bestuur;
 4. Beschikt over het vermogen om beleidskeuzes te toetsen met afweging van
  de belangen van alle relevante stakeholders;
 5. Heeft ervaring met belangenbehartiging/lobby.

C. Specifieke profielschets vacature voor een toezichthouder met expertise op het gebied van HR
De kandidaat:

 1. Beschikt over ruime kennis van en ervaring op het gebied van HR, is vakkundig op het gebied van HRM en heeft ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, opleiding en/of sociale innovatie:
 2. Heeft een relevant netwerk op het gebied van HR en/of arbeidsvoorwaardenontwikkeling;
 3. Kan optreden als sparringpartner van de directeur-bestuurder en de overige leden van de Raad van Toezicht op het vlak van HR en sociaal beleid gericht op de lid-organisaties van de WOS;
 4. Beschikt over het vermogen om beleidskeuzes te toetsen met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders.

Werkwijze en voorwaarden
De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Na toetreding van de nieuwe leden zal de raad in een bijeenkomst bezien hoe de onderlinge kracht van de raad het best tot zijn recht kan komen. De leden van de Raad van Toezicht zullen ook de Algemene Vergaderingen (2x/jaar) bijwonen om op die wijze ook kennis te kunnen nemen van de opvattingen van de leden en de dynamiek van de organisatie. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Procedure en planning
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Marc Elffers, directeur-bestuurder via telefoonnummer 026-4834450. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatie e-mailen naar m.elffers@sportwerkgever.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 25 mei 2021. De kennismakingsgesprekken met de Raad van Toezicht zijn gepland in week 22 & 23 (31 mei – 11 juni).