Spring naar content

Pilot: versterken eigen regie’ krijgt geen vervolg

Terug

Eind 2018 spraken sociale partners de wens uit om ‘eigen regie’ van werknemers (verder) te versterken, om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen en de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. In de cao-periodes 2019-2021 is hier invulling aan gegeven door de inrichting en uitvoer van de pilot: versterken eigen regie. 

In deze pilot is onderzocht of door het gebruik van een online tool het huidige ‘cafetariamodel’ uit de CAO Sport kan worden vereenvoudigd, zodat de drempel voor werknemers om tot een eigen arbeidsvoorwaardenpakket te komen lager komt te liggen.

In de eerste fase van de pilot is gedurende 9 maanden een vertaling gemaakt van de wensen en behoeften van de pilotorganisaties naar een custom made tool. Ook is er communicatiemateriaal ontwikkeld (instructievideo’s, handleidingen enz.) om werkgevers en werknemers te ondersteunen en zijn werkgevers meegenomen in het concept ‘eigen regie’ door middel van inspiratie-/ kennissessies.  In de pilot is ruim een jaar met het inzetbaarheidsbudget (opleiding en ontwikkeling) en persoonlijk keuzebudget (arbeidsvoorwaarden) gewerkt en de pilot is inmiddels afgerond.

Aan de pilot: versterken eigen regie hebben zes sportorganisaties deelgenomen: NOC*NSF, KNGU, Sport Fryslân, KNHS, Badminton Nederland en de WOS. Recent hebben sociale partners deze pilot geëvalueerd. De betrokkenen: werkgevers, werknemers, vakbonden en de betrokken leverancier (Tasper) zijn unaniem tot het oordeel gekomen dat een brede uitrol in de rest van de sector helaas niet wenselijk is. 

Voor kleine tot middelgrote organisaties is gebleken dat de online tool lastig te implementeren is. Deze organisaties hebben – in vergelijking met grotere organisaties – vaak minder capaciteit en kennis in huis om de online tool goed aan te sluiten op het salarisadministratiesysteem. Aangezien de sector uit veel kleine tot middelgrote organisaties bestaat is geen van de betrokken partijen voorstander van een brede uitrol. Om dit te ondervangen zou buitensporig veel tijd en geld geïnvesteerd dienen te worden, hetgeen buitenproportioneel is in het licht van de feedback van werkgevers en werknemers.

Onder meer speelt mee dat het reserveren van de individuele keuzebudgetten voor veel werkgevers een kostenverzwarend effect bleek te hebben. Ook voor werknemers die normaal geen gebruik maken van het opleidingsbudget moest immers een budget worden gereserveerd. Naast de technische en de financiële bezwaren bleek ook de organisatiecultuur een goede implementatie in de weg te staan. Het versterken van eigen regie van werknemers vraagt ook om het loslaten van de regie bij management. Deze omslag in cultuur bleek bij de ene organisatie makkelijker te realiseren dan bij de ander.

Werknemers gaven aan dat de gebruiksvriendelijkheid van de tool tegenviel. Zeker voor werknemers die voor de eerste keer met de tool aan de slag gingen of voor werknemers die minder frequent gebruik hebben gemaakt van de tool, bleek het iedere keer een zoektocht naar de keuzes die konden worden gemaakt en de mogelijkheden die het systeem bood. 

Een aantal grotere pilotorganisaties gaat wél door met de online tool van Tasper. Zij hebben over het algemeen meer kennis/expertise in huis, alsook de benodigde capaciteit en de financiële middelen om dit op een goede manier te implementeren en na de livegang goed te kunnen monitoren. Bovendien hebben deze organisaties in de pilot onder begeleiding van twee externe consultants de online tool al geïmplementeerd, waardoor voortzetting van hetgeen in de pilot is ontwikkeld voor deze organisaties aantrekkelijker is.  

Op basis van de uitkomsten van de pilot kan ontegenzeggelijk worden gesteld  dat de inspanningen in tijd en geld, waarbij onder meer kan worden gedacht aan: (1) de ontwikkeling van de custom made tool, (2) de beheertrainingen, (3) de kennis- en inspiratiesessies, (4) het ontwikkelde communicatiemateriaal en (5) de inzet van extra IT-consultants, niet in verhouding staan tot de opbrengsten. 

Het achterliggende doel van de pilot: het versterken van ‘eigen regie’ staat niet ter discussie en blijft één van de speerpunten. Sociale partners zijn echter van mening dat andere middelen (zoals het versterken van de duurzame dialoog tussen werkgever en werknemer en de mogelijkheden die de CAO Sport biedt) ook kunnen bijdragen aan dit doel.

Het betrof een zeer omvangrijk traject, waarbij wij ook via deze weg de projectleiders van de bovengenoemde sportorganisaties nogmaals hartelijk willen bedanken voor hun tomeloze inzet. 

Organisaties die interesse hebben het concept: individuele keuzebudgetten of nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten van de pilot, kunnen altijd contact opnemen met info@sportwerkgever.nl of bellen naar 026-4834450. Wij helpen u dan graag verder.