Spring naar content

Nieuwe CAO Sport 2022-2023

Terug

Werkgevers in de sport hebben in groten getale ingestemd met het eindbod dat de werkgeversdelegatie namens werkgevers heeft gedaan met betrekking tot een nieuwe CAO Sport 2022-2023. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd. Dit betekent dat cao-partijen een akkoord hebben bereikt.

Hoofdpunten
De CAO Sport 2022-2023 kent de volgende hoofdpunten: 

A. Looptijd CAO Sport: 2 jaar
Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk om zekerheid en duidelijkheid te bieden. Daarom zal de looptijd van de CAO Sport 2 jaar bedragen (1 januari 2022 – 31 december 2023). 

B. Salarisverhoging: 4,6% over 2 jaar
De komende twee jaar zullen de salarissen worden verhoogd met in totaal 4,6% op basis van de volgende verdeling:

  • Per 1 januari 2022 worden de salarissen verhoogd met 2%. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris*. 
  • Per 1 januari 2023 worden de salarissen verhoogd met 2%. De eindejaarsuitkering wordt nogmaals verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris*.

    * De verhoging van de eindejaarsuitkering geldt niet voor medewerkers die al een 13de maand ontvangen.

C. Thuiswerkregeling – regeling hybride werken
In de CAO Sport wordt bepaald dat werkgevers op organisatieniveau afspraken maken met de medezeggenschap over: 

  • de thuiswerkregeling (ofwel regeling hybride werken) in lijn met (arbo) wetgeving; en 
  • een (eventuele) vergoeding voor thuiswerken, al dan niet in combinatie met een reiskostenvergoeding. Werkgevers hechten er waarde aan om op organisatieniveau maatwerkafspraken te maken, die het beste bij de organisatie, haar werknemers en haar situatie passen.

D. Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is ook de komende jaren wederom een speerpunt. In dat kader zullen sociale partners gedurende de looptijd van deze CAO een inspanningsverplichting leveren ten aanzien van het concretiseren/uitwerken van de thema’s die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag MDIEU. Het betreft naar verwachting de navolgende thema’s: 

  • Bevorderen gezond, veilig en vitaal werken (balans werk privé en werkdruk) 
  • Bevorderen goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap 
  • Stimuleren leven lang ontwikkelen en stimuleren arbeidsmobiliteit/ tegengaan versnippering arbeidscontracten 
  • Bevorderen bewustwording van werkenden ten aanzien van loopbaan en eigen regie

Hoe verder?
Alvorens de gemaakte afspraken definitief zijn, is er nog een aantal procesmatige stappen dat moet worden genomen, met uiteindelijk aanmelding van de cao bij het ministerie van SZW. Je kunt er op dit moment van uitgaan dat de afspraken als genoemd in het eindbod vanaf januari 2022 gelden.