Spring naar content

Informatie over nieuw pensioenstelsel en verhoging van de pensioenen

Terug

Op het gebied van pensioenen gaat er de komende jaren flink wat veranderen. Lange tijd kon het pensioenstelsel goed aangepast worden aan economische veranderingen en aan de werk- en leefomstandigheden. De afgelopen jaren lukt dat steeds minder goed. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioeninkomen. Daardoor zijn er minder werkende mensen en meer gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever. Dit heeft invloed op inkomsten en uitgaven van pensioenfondsen. De huidige rekenregels maken het bovendien moeilijk om de pensioenen mee te laten groeien als het economisch beter gaat. Verandering kon om al deze redenen niet uitblijven en daarom krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. 

Wat weten we over het nieuwe pensioenstelsel
Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten het langverwachte wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe pensioenwet heeft grote gevolgen voor het pensioenstelsel in Nederland en vrijwel iedere werkgever, werknemer of gepensioneerde in Nederland krijgt er de komende jaren mee te maken. Er ligt voor sociale partners en de pensioenuitvoerders een stevige opgave om inzichtelijk te maken wat de nieuwe pensioenregelingen en het zogeheten invaren voor werknemers en gepensioneerden betekenen.

Twee premieregelingen
Het nieuwe pensioenstelsel heeft tot doel om eerder uitzicht te bieden op indexaties van pensioen, het pensioenstelsel voor deelnemers transparanter en persoonlijker te maken en om het pensioenstelsel beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van nu. In het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) zijn hiervoor twee nieuwe pensioenregelingen uitgewerkt: de ‘solidaire’ premieregeling en de ‘flexibele’ premieregeling. Dat zijn allebei premieregelingen (ofwel DC-regelingen) waarbij een vaste, en voor alle werknemers leeftijdsonafhankelijke premie wordt geïntroduceerd. Hiermee wordt een meer stabiele premielast bereikt die niet langer afhankelijk is van de renteontwikkeling op de financiële markten, maar die enkel wordt bepaald door wat werkgever dan wel sociale partners daarover overeenkomen.

Werkgevers die de CAO Sport volgen zijn volgens de verplichtstelling in de cao aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). PFZW geeft in onderstaande video verdere uitleg over waarom er een nieuw stelsel komt en hoe dat er precies uit gaat zien: https://youtu.be/VusQMGGF-mw 

Beoogde ingangsdatum
De beoogde ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is 1 januari 2023. Daarna krijgen werkgevers en sociale partners twee jaar de tijd, dus tot 1 januari 2025, om tot nieuwe pensioenafspraken te komen en een keuze te maken tussen één van de twee nieuwe typen pensioencontracten en om in samenspraak met de pensioenuitvoerder de nieuwe pensioenregeling verder vorm te geven.

Implementatie
Vervolgens krijgen de pensioenuitvoerders nog eens twee jaar, dus tot 1 januari 2027, de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. Een belangrijke afweging daarbij is de vraag of en op welke wijze de al opgebouwde pensioenen worden ingebracht in de nieuwe pensioenregeling (het zogeheten ‘invaren’). Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) streeft er overigens naar om al op 1 januari 2026 tot invoering van de nieuwe pensioenregeling over te gaan.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de premie die ik als werkgever moet betalen?
PFZW probeert de premies stabiel te houden in het nieuwe stelsel. De premieafdrachten zijn stabieler en daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. 

Meer informatie voor werkgevers:
Mocht je als werkgever meer informatie willen over wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor de werkgever dan kun je de onderstaande webinar van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) bekijken: https://youtu.be/v8-V5syxtdU 

Informatie voor werknemers
Op de site van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kun je lezen wat er allemaal veranderd voor de werknemer met betrekking tot zijn of haar pensioen.

Huidige situatie PFZW per juni 2022: verhoging pensioenen
Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft daarnaast besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van iedereen, gepensioneerd én niet gepensioneerd, met 2,7% te verhogen nadat deze jarenlang niet verhoogd zijn. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie uit 2021. De verhoging is mogelijk doordat de overheid per 1 juli van dit jaar de regels voor pensioenfondsen versoepelt, op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is dus een eerste stap op weg naar een beter pensioen. Voor meer informatie over de verhoging van de pensioenen kun je de volgende pagina op de site van PFZW bekijken.

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met WOS via info@sportwerkgever.nl.

Bronnen: AWVN &  PFZW