Spring naar content

Aan de slag met jouw functiegebouw!

Terug

In 2018 heeft de WOS een nieuwe functieniveaumatrix (FNM) ontwikkeld. De functieniveaumatrix is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk en helpt bij de inrichting/ actualisatie van uw functiegebouw. In veel sportorganisaties bestaat de behoefte om een zekere rangorde van functies op te stellen. Deze rangorde wordt onder andere gebruikt voor beloningsverhoudingen. DAJC en EVZ ondersteunen veel sportorganisaties bij de inrichting/ actualisatie van hun functiegebouw. Aan de hand van 5 vragen geven zij – vanuit hun kennis en expertise – hun mening over de FNM.  

Wat is voor sportorganisaties de toegevoegde waarde van de FNM?

EVZ: ‘De FNM biedt een handzaam overzicht van representatieve en relevante functieomschrijvingen (lees: referentiefuncties) voor de sportsector. Aan de hand van de voorbeelden/ referentiefuncties kunnen organisaties zelf aan de slag met het opstellen van bedrijfsspecifieke functieomschrijvingen. Vervolgens is het mogelijk het niveau (lees: de juiste salarisgroep) voor de bedrijfsfunctie vast te stellen door de inhoud van de bedrijfsfunctie te vergelijken met een of meerdere referentiefuncties.’

DAJC: ‘De Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK) in de FNM geven een goed overzicht van de elementen die een functie zwaarder of lichter maakt, waardoor een organisatie relatief makkelijk kan inschatten welk niveau van toepassing is per functie. Als het niveau is vastgesteld kan er vervolgens een salarisschaal aan worden gekoppeld.’ 

Is er een koppeling te maken tussen functieomschrijvingen/ -indelingen en beoordelen (HR Cyclus) en zo ja, op welke manier? 

EVZ & DAJC: ‘Door de toevoeging van resultaatindicatoren en uitgewerkte competentieprofielen ontstaat een handvat voor het sturen op resultaatbijdrage en ontwikkeling binnen en tussen functies. Daarmee is de functieomschrijving geen statisch document wat in de kast ligt, maar een actief handvat om te sturen in organisaties en het goede gesprek met werknemers aan te gaan ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling.’

Welke ontwikkelingen zien jullie binnen dit thema?

EVZ & DAJC: ‘Waar voorheen functieomschrijvingen zeer taakgericht waren, zien we een verschuiving naar meer resultaatgerichte functieomschrijvingen. Door te focussen op resultaat wordt het meetbaar wat er van een werknemer verwacht wordt in zijn/haar functie. Daarnaast is er meer vrijheid om samen met de werknemer te kijken hoe zij hun competenties en talenten in kunnen zetten om het beoogde resultaat te behalen. We zien daardoor een verschuiving van focus op kennis en kunde, naar focus op ontwikkeling en het inzetten van competenties. Ook is er meer behoefte aan generalistische functies zodat de organisatie wendbaarder wordt en makkelijker kan inspelen op een veranderende omgeving.’

Op welke manier kunnen jullie sportorganisaties ondersteunen?

EVZ: ‘In principe zijn werkgevers en werknemers in staat om aan de hand van de ontwikkelde FNM zelfstandig hun functiegebouw te ontwikkelen of te actualiseren. Toch zien we vaak dat gekozen wordt voor extern advies en ondersteuning. Eigenlijk om drie redenen:

  • expertise: het betreft materie en projecten die niet dagelijks voorkomen in organisaties. Dit betekent dat de kennis (en do’s en don’ts) omtrent het onderwerp vaak beperkt is;
  • capaciteit: het zijn intensieve projecten waarvoor een organisatie niet vaak voldoende eigen formatie vrij kan maken om een project vlot in te vullen;
  • onafhankelijkheid: met name niveaubepaling is een onderdeel van het project dat onder het vergrootglas ligt. De onafhankelijkheid van de extern adviseur wordt vaak als meerwaarde gezien in het kader van draagvlak voor de uitkomsten.’

DAJC: ‘Wij adviseren en ondersteunen organisaties met het inrichten van een nieuw functiegebouw en het opstellen van nieuwe functieomschrijvingen/ competentieprofielen alsmede het updaten en/of herzien ervan. Omdat iedere organisatie anders is en andere behoeftes heeft, is het altijd maatwerk. Soms is een organisatie al heel ver en kijken we op hoofdlijnen mee. In andere situaties ontzorgen we de organisatie volledig. In alle gevallen gaan we samen met directie, leidinggevenden, OR en werknemers in gesprek over het functiegebouw, de functieomschrijvingen en competenties. 

Hebben jullie nog waardevolle tips voor sportorganisaties die aan de slag gaan met hun functiegebouw? 

EVZ: ‘Zorg voor heldere uitgangspunten. Wat wil je als organisatie bereiken met je functiegebouw? Waarvoor zet je het in, of waarvoor zou je het willen inzetten? Wat is nu goed aan het huidige functiegebouw en wat kan beter. Met het beantwoorden van deze vragen voorkom je dan dat je aan de slag gaat met deze klus en dat na afloop het document in de bureaulade verdwijnt omdat men het niet gebruikt of dat deze niet herkenbaar is.’

DAJC: ‘Het is belangrijk dat in de functieomschrijvingen benadrukt wordt wat de organisatie per functie nodig heeft. De (nieuwe) functieomschrijvingen kunnen dus afwijken van de werkzaamheden die momenteel in een bepaalde functie worden uitgevoerd. Het is immers niet de bedoeling om functies volledig toe te schrijven op de werkzaamheden die een werknemer momenteel uitvoert maar om het beschrijven van de werkzaamheden die in een bepaalde functie noodzakelijk zijn.’

De WOS biedt als dienstverlening aan haar leden en andere sportorganisaties de mogelijkheid om functies te laten waarderen op basis van de functieniveaumatrix. 

Voor een volledige inrichting/ actualisatie van uw functiegebouw kunt u ook bij de WOS terecht, zodat wij u in contact kunnen brengen met DAJC http://www.dajc.nl/contact/ of EVZ https://evz.nl/contact.

Voor meer informatie over de FNM en het waarderen en inschalen van functies klik hier