Spring naar content

Stappenplan voor het opstellen van een opleidingsplan

Terug

Een opleidingsplan helpt je om als sportwerkgever:

 • Organisatiedoelstellingen te behalen.
 • Te beschikken over gekwalificeerde en vaardige werknemers voor het werk in jouw organisatie;
 • Een “goed werkgever” te zijn en je werknemers te binden en te boeien op de langere termijn.

Het beschikken over een opleidingsplan is één van de gemaakte afspraken in de CAO Sport. In de cao komt onder meer aan bod waar je als werkgever minimaal aan dient te voldoen op het gebied van opleidingen (beschikbare financiële middelen, de rol van medezeggenschap enz.). Om jou als sportwerkgever te ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan volgt onderstaand een aantal belangrijke stappen inclusief tips & tricks waarmee je direct aan de slag kunt.

1. Sluit met het opleidingsplan aan op de visie rondom Human Capital en opleiden & ontwikkelen binnen jouw organisatie
Welke rol speelt Human Capital binnen mijn sportorganisatie? Wat is nodig aan kennis, vaardigheden en competenties om de missie en doelstellingen van jouw organisatie waar te maken?

2. Sluit met het opleidingsplan aan bij de opleidingsbehoeften die er zijn in de organisatie
Opleidingsbehoeften kunnen voortkomen uit diverse ontwikkelingen en wensen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Wijzigingen in de strategie van je organisatie.
 • Externe ontwikkelingen in de omgeving van je organisatie die andere kennis en vaardigheden van medewerkers vragen.
 • Uitkomsten van functioneringsgesprekken.
 • Individuele vragen en behoeften van medewerkers. 
 • Uitstroom van medewerkers met belangrijke competenties voor de organisatie.
 • Het huidige opleidingsniveau van medewerkers.
 • Opleidingseisen voor functies.
 • Wensen van leidinggevenden voor hun afdeling.

Tip: bekijk altijd of een opleiding de oplossing is voor de ontwikkeling of een probleem die je signaleert. Op die manier toets je of je het juiste middel inzet om het gewenste doel te bereiken. 

3. Bepaal de opleidingsdoelstellingen voor de komende … jaar
Je kunt zelf kiezen voor hoeveel jaar je het opleidingsplan maakt. Belangrijk is wel om er een meerjaren plan van te maken, zodat je de tijd hebt om de gewenste opleidingsdoelstellingen te behalen. Een opleidingsplan voor 4 jaar gekoppeld aan de Olympische cyclus of ander groot evenement kan bijvoorbeeld handig zijn. Maar 3 jaar is ook een goede termijn. Net wat past bij jouw organisatie. 

4. Formuleer concrete activiteiten die helpen de doelstellingen uit het opleidingsplan te behalen
Er is een aantal stappen die kunnen helpen bij het opstellen en realiseren van een opleidingsplan. RendementOnline heeft deze onderverdeeld in stappen ten aanzien van het type en doel van de opleidingsactiviteiten en praktische stappen die nodig zijn om de doelstellingen uit het opleidingsplan te realiseren:

Stappen ten aanzien van type en doel opleidingsactiviteiten

 • Bepaal het type opleidingsactiviteiten: bv. opleidingen, cursussen, on-the-job training of coaching.
 • Bepaal op welke manier er wordt opgeleid. Is dat bv. klassikaal of via e-learning? Of wordt dit per opleiding bepaald.
 • Bepaal of je de opleidingen uitbesteedt of dat je de cursussen in huis organiseert. 
 • Bepaal vervolgens het doel van elke opleiding: wat moeten medewerkers leren?
 • Stel het (meetbare) resultaat in de praktijk vast. Dit kun je onderverdelen in kennis, vaardigheden en werkgedrag. 

Praktische stappen om opleidingsdoelstellingen te realiseren

 • Stel vanuit het opleidingsplan per kalenderjaar diverse opleidingsactiviteiten als doel, waarbij je de doelstellingen ieder jaar actualiseert. 
 • Bepaal de organisatorische randvoorwaarden. Bv. kunnen medewerkers de ruimte krijgen worden om de opleiding te volgen? Is vervanging van medewerkers nodig? Zijn er voldoende cursus ruimtes?
 • Bepaal wie de organisatie op zich neemt. Wordt dit een persoon en zo ja wie, of een afdeling, zo ja welke?
 • Zet een tijdspad uit. Welke opleidingen biedt je wanneer aan? Wie volgt welke cursus wanneer? 
 • Vermeld specificaties van opleidingen, denk aan toelatingsniveau, kosten en duur.
 • Maak een begroting van de kosten en het beschikbare opleidingsbudget.
 • Bepaal wie de opleidingen gaat betalen. Jij als sportwerkgever, de medewerker of allebei? Is een terugbetalingsregeling van toepassing?
  Zie voor afspraken omtrent studiekosten en vergoeding vanuit werkgever de CAO Sport.
 • Bekijk welke subsidiemogelijkheden er zijn.
 • Spreek af hoe je gewenste resultaten gaat monitoren en evalueren, om vervolgens je opleidingsactiviteiten en -doelstellingen bij te kunnen stellen. 

Bron: RendementOnline – Stappenplan ‘Een opleidingsplan maken’ d.d. 24 juli 2019 & Stappenplan ‘Een opleidingsbeleidsplan opstellen’ d.d. 6 augustus 2019.

5. Instemming van medezeggenschap.
Het medezeggenschapsorgaan binnen jouw organisatie heeft instemmingsrecht. Het is van belang om je medezeggenschap te betrekken bij het opstellen van het opleidingsplan. Dit staat ook in artikel 34, lid 1 van de CAO Sport 2019-2020 beschreven: ‘de werkgever heeft een plan voor personeelsopleiding waarmee de medezeggenschap heeft ingestemd.’. 

6. Integreren van Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (alleen van toepassing voor deelnemers aan de ‘Pilot: versterken eigen regie’)
Voor sportwerkgevers die deelnemen aan de ‘Pilot: versterken eigen regie’, is het aan te bevelen om in het opleidingsplan ook het duurzaam inzetbaarheidsbudget te integreren. In deze pilot krijgen medewerkers een individueel budget en wordt getest of het concept van ‘eigen regie’ (meer keuzevrijheid bij de medewerker) van toegevoegde waarde is voor onze sector.