Spring naar content

Stappenplan voor het opstellen van een opleidingsplan

Terug

Een opleidingsbeleid is een overkoepelend beleidsdocument waarin de algemene visie, doelstellingen en richtlijnen van jouw sportorganisatie op het gebied van opleiding en ontwikkeling zijn vastgelegd. In het opleidingsbeleid beschrijf je de strategische benadering van jouw sportorganisatie ten aanzien van opleiding en ontwikkeling en op welke wijze leren en opleiden een rol spelen in het realiseren van de organisatiedoelen. Het maakt deel uit van het HRM / personeelsbeleid en is gericht op het daadwerkelijk veranderen van gedrag en werkwijzen van teams/afdelingen en individuele medewerkers.

Opleidingsplan

Uit het opleidingsbeleid volgt een opleidings(jaar)plan. Het opleidingsplan is een operationeel document dat de specifieke acties en programma’s beschrijft die jouw organisatie zal implementeren om de doelstellingen van het opleidingsbeleid te bereiken. Het opleidingsplan vertaalt de algemene doelstellingen van het opleidingsbeleid naar concrete acties, zoals welke trainingen er gegeven zullen worden, aan wie, op welke locaties, en wanneer deze trainingen zullen plaatsvinden. 

We adviseren om zowel het opleidingsbeleid als het opleidingsplan in samenwerking met de medezeggenschap op te stellen, omdat zij instemmingsrecht hebben ten aanzien van het opleidingsbeleid en opleidingsplan.

Stappenplan

Een goed opleidingsbeleid draagt bij aan de groei van je organisatie en de ontwikkeling van je medewerkers. Een beleid rondom opleidingsplannen is van groot belang om de ontwikkeling van medewerkers binnen je organisatie te sturen en te optimaliseren. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om een effectief beleid op te zetten:

Stap 1. Bepaal de organisatiedoelen 

Identificeer de overkoepelende doelstellingen van jouw organisatie en bepaal hoe opleiding en ontwikkeling kunnen bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Zorg ervoor dat je opleidingsbeleid in lijn is met de bredere strategie van de organisatie. Neem in deze stap ook mee waarom je een opleidingsbeleid wilt implementeren. Wat wil je bereiken? Welke visie heeft jouw organisatie op opleiding en ontwikkeling?

Stap 2. Analyseer de organisatiebehoeften

Breng de huidige en toekomstige behoeften van jouw organisatie op het gebied van opleiding en ontwikkeling in kaart. Dit kun je bijvoorbeeld doen door middel van strategische planning, prestatiebeoordelingen, vaardigheid evaluaties, en feedback van werknemers. 

Stap 3. Identificeer de opleidingsbehoeften van werknemers

Onderzoek de opleidingsbehoeften van individuele werknemers en groepen binnen jouw organisatie. Dit kun je doen door middel van vaardigheidsevaluaties, loopbaanontwikkelingsgesprekken, enquêtes onder werknemers, en feedback van leidinggevenden. Wanneer je de gaten in de kennis- en vaardigheden binnen je organisatie hebt geïdentificeerd kun je aangeven welke gebieden de meeste aandacht nodig hebben en waar de prioriteiten liggen binnen jouw organisatie.

Stap 4. Ontwikkel een beleidsdocument met duidelijke doelstellingen

Schrijf een gedetailleerd beleidsdocument waarin je de visie, doelen, procedures en richtlijnen voor opleiding en ontwikkeling voor jouw organisatie beschrijft. Bepaal wat je wilt bereiken met het opleidingsbeleid en maak de doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART).

Stap 5. Bepaal de verantwoordelijkheden

Wijs verantwoordelijkheden toe voor het plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren van opleiding en ontwikkelingsactiviteiten binnen jouw organisatie. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht.

Stap 6. Instemming van medezeggenschap

Werk samen met HR, leidinggevenden en medewerkers om draagvlak te creëren en input te verzamelen. Het medezeggenschapsorgaan binnen jouw organisatie heeft instemmingsrecht. Het is van belang om je medezeggenschap te betrekken bij het opstellen van het opleidingsbeleid. Dit staat ook in artikel 34, lid 1 van de CAO Sport beschreven: ‘de werkgever heeft een plan voor personeelsopleiding waarmee de medezeggenschap heeft ingestemd.’ 

Stap 7. Stel een opleidings(jaar)plan op

Een opleidingsjaarplan maakt inzichtelijk hoe je de strategische organisatiedoelen van jouw organisatie gaat verbinden met de ontwikkelbehoefte van jouw werknemers. Ontwikkel trainingsprogramma’s die aansluiten bij de behoeften van jouw organisatie en werknemers. Dit kunnen zowel interne als externe trainingen zijn, en kunnen verschillende leermethoden en -technieken omvatten. Bepaal welke leermethoden en -middelen je wilt inzetten (bijv. klassikale training, e-learning, coaching). Neem hierin ook mee richtlijnen voor opleidingsbudgetten en -evaluatie. Denk hierbij aan artikel 34 lid 2 van de Cao sport, te weten dat er minimaal 1% van de loonsom beschikbaar dient te worden gesteld voor opleidingen en ontwikkeling. 

Stap 8. Communiceer 

Communiceer het opleidingsbeleid duidelijk naar alle werknemers en andere belanghebbenden binnen jouw organisatie. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de beschikbare trainingen en hoe ze ervan kunnen profiteren. Ook dien je op basis van artikel 34 lid 3 van de Cao Sport jaarlijks in het jaarverslag terug te blikken op de inzet van het budget voor personeelsopleiding en dit eenmaal per jaar te bespreken met de medezeggenschap. 

Stap 9. Implementeer en evalueer

Implementeer het opleidingsbeleid binnen jouw organisatie en monitor de voortgang en de impact ervan. Zorg ervoor dat het beleid wordt nageleefd en dat de doelen worden bereikt. Evalueer regelmatig de effectiviteit van het opleidingsbeleid en de trainingsprogramma’s. Gebruik de resultaten van de evaluatie om verbeteringen aan te brengen en het beleid continu te optimaliseren.

Vragen?

Uiteraard is de WOS beschikbaar voor ondersteuning en vragen. Neem daarvoor gerust contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of telefonisch via 026-483 44 50.