Spring naar content

Planningsgesprek

Terug

Aan het begin van elk jaar is het goed om een planningsgesprek met je werknemer te hebben. Tijdens dit gesprek kun je vanuit de doelstellingen die je als organisatie hebt met werknemers resultaatafspraken op individueel niveau maken. De gemaakte plannings- en resultaatafspraken vormen vervolgens de basis voor het tussentijdse evaluatiemoment (over voortgang- en functioneren).

Het planningsgesprek kent de volgende onderdelen:

 • Kerntaken en competenties
  Deze zijn afgeleid van de functiebeschrijving en worden in principe één keer vastgesteld. Per functie zijn kerntaken vastgesteld. Voor de competenties geldt het volledige competentieprofiel zoals dat in de functiebeschrijving wordt opgenomen.
 • Werkafspraken
  Afspraken moeten worden gemaakt over concrete (SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te behalen resultaten in het beoordelingsjaar. Het kunnen afspraken zijn die direct afgeleid zijn van een kerntaak of andere afspraken die af te leiden zijn uit het jaarplan. Vooraf wordt bepaald hoeveel werkafspraken meetellen voor de beoordeling.
 • Ontwikkelafspraken
  Hier worden afspraken gemaakt over (persoonlijke) ontwikkeling. Het kunnen afspraken zijn die afgeleid worden van de gewenste ontwikkeling binnen een competentie, ontwikkelingsafspraken die te maken hebben met het op peil houden van specifieke kennis en vaardigheden, specifiek gedrag, etcetera. Afspraken hoeven niet altijd te bestaan uit een opleidingsafspraak of een training, maar kunnen ook geformuleerd worden in termen van te vertonen gedrag dan wel de aanwezigheid van specifieke kennis of vaardigheden. Het aantal ontwikkelafspraken dat meetelt voor de beoordeling is vastgesteld op minimaal één.

Desgewenst kunnen ook nog de onderstaande onderwerpen worden besproken en vast onderdeel van de agenda zijn:

 • kernwaarden van de organisatie;
 • 360º feedbackmethode;
 • werkomstandigheden;
 • loopbaanwensen;
 • feedback op het leidinggeven;
 • vastlegging.

Waar mogelijk, kan de voorbereiding en het vastleggen van het planningsgesprek door de medewerker worden gedaan. In die gevallen waar dat niet wenselijk is, vindt nader overleg plaats tussen leidinggevende en medewerker. De redenen voor deze keuze zijn als volgt. Het is vanzelfsprekend dat medewerkers ook verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan en het functioneren. Leidinggevenden kunnen coachen, stimuleren en faciliteren. In dat kader past het dat de (inhoudelijke en administratieve) voorbereiding en afhandeling door de medewerker wordt gedaan. Anderzijds kan hierbij tegemoet worden gekomen aan de klacht van leidinggevenden dat ze veel last ervaren van de administratieve afhandeling. Een bijkomend voordeel is dat medewerkers nu zelf de snelheid van afhandeling kunnen bepalen, een punt waar medewerkers in het verleden wel eens een klachten over uitten.

Als leidraad voor het planningsgesprek is het onderstaande formulier te gebruiken.