Spring naar content

Ontslag via procedure kantonrechter

Terug

De kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens veranderingen in de omstandigheden (artikel 7:685 BW). Deze veranderingen in de omstandigheden omvatten alle mogelijke ontslaggronden behalve bedrijfseconomische redenen en ziekte die twee jaar heeft geduurd.

De ontbindingsprocedure vangt aan met het indienen van een inhoudelijk verzoekschrift, waarna de werknemer een verweerschrift kan indienen. De verzoeker dient hiervoor griffierechten te betalen. Hierna volgt een mondelinge behandeling bij de kantonrechter. Vervolgens zal de kantonrechter een uitspraak doen, in het algemeen binnen drie weken. De procedure neemt doorgaans zes weken in beslag vanaf de dag dat het verzoekschrift is ingediend. Dit is wel mede afhankelijk van de agenda van de kantonrechter.

Transitievergoeding
Een werknemer heeft een wettelijk recht op een transitievergoeding bij het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding is bedoeld voor werknemers om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of voor begeleiding bij het zoeken naar een andere baan, de werknemer is echter niet verplicht om de vergoeding hieraan te besteden. Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst als het dienstverband op verzoek van de werkgever wordt beëindigd (dus ook als de werknemer in zijn proeftijd ontslagen wordt). De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. 

De berekening van de transitievergoeding is als volgt:

  • ⅓ van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ). Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2022 is €86.000. Behalve als een werknemer meer verdient dan €86.000 per jaar, dan is de maximale vergoeding gelijk aan één jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 

Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald:

  • Bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werknemer;
  • Als het gaat om een werknemer jonger dan 18 jaar die minder dan 12 uur per week gemiddeld heeft gewerkt
  • Als de werknemer wordt ontslagen op het moment dat de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt is of daarna