Spring naar content

Inhoud arbeidsovereenkomst

Terug

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen werkgever en werknemer opgenomen. Als werkgever ben je verplicht aan de werknemer – binnen 1 maand –  aan werknemer een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) te verstrekken als je een medewerker in dienst neemt en deze loon ontvangt. Dit heet ook wel dienstverband of dienstbetrekking.

In een arbeidsovereenkomst is opgenomen:

 • de naam en woonplaats van werknemer en naam en vestigingsplaats van werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • (eventueel) de lengte van de proeftijd;
 • de aanspraak op vakantie en de hoogte van de vakantietoeslag;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • het loon en de termijn van uitbetaling alsmede de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;
 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in artikel 690.
 • (eventueel) concurrentiebeding;
 • de van toepassing zijnde CAO Sport met verwijzing. 

Neem gerust contact op met de WOS bij vragen of de wens bestaat dat wij meekijken.