Spring naar content

Directeuren

Terug

In het verleden is een aantal malen de vraag aan de orde geweest of de directeur van een sportorganisatie ook onder de werkingssfeer van de CAO Sport zou moeten vallen. Het bestuur van de Werkgevers in de Sport (WOS) heeft overleg gevoerd met de besturen van de aangesloten leden. In dat overleg werd het volgende beleidsuitgangspunt geformuleerd: 

“Van werkgeverszijde zal niet één uniforme regeling voor directeuren worden nagestreefd. De verhouding van de directeuren tot hun bestuur, en daarmee samenhangend hun arbeidsvoorwaarden, zijn te zeer verschillend om in één regeling te passen. Een jaarlijks centraal overleg over de arbeidsvoorwaarden voor de directeuren wordt niet opportuun geacht.”

CAO Sport                                                                                                                           
Als gevolg van dit beleidsuitgangspunt is de directeur van een sportorganisatie uitgezonderd van de werkingssfeer van de CAO Sport. Om deze reden is in de functieniveaumatrix de functie van directeur niet als referentiefunctie opgenomen.  

Brochure Directiebeloning
In de afgelopen jaren werd de WOS herhaaldelijk door haar leden verzocht om handvatten te bieden om de beloning van een directeur/directeur-bestuurder vast te kunnen stellen. Om in deze behoeften te voorzien, heeft de WOS een extern adviesbureau (EVZ organisatie-advies), die regelmatig diensten verlenen aan de WOS en onze leden, verzocht om hiervoor een instrument te ontwikkelen.

In dit document zijn de volgende zaken opgenomen voor de functie van directeur/ directeur-bestuurder:

  • het functieprofiel,
  • de indelingsmatrix;
  • de bijbehorende beloning;
  • en een voorbeeld.

Dit instrument biedt leden van een bestuur/ RvT niet alleen houvast bij het vaststellen van de beloning voor een (toekomstig) directeur of directeur-bestuurder, maar het kan ook als basis dienen voor het werving- en selectieproces (vacaturetekst) of de beoordeling van een directeur/directeur-bestuurder. De inhoud van het instrument is opgesteld in samenwerking met directeuren/directeur-bestuurders van verschillende sportorganisaties (klein-middel-groot) en de leden van het bestuur/ RvT hebben in een klankbordgroep naar de gebruiksvriendelijkheid en beloning gekeken.

Bekijk hier de Brochure Directiebeloning

Advies (geen verplichting)                                                                                                                       
De functie van directeur/directeur-bestuurder valt niet onder de CAO Sport. Toch kan er de behoefte bestaan aan houvast en kaders; daartoe is dit instrument opgesteld. Let wel: Dit instrument dient als hulpmiddel en van dit model kan dan ook door een RvT/bestuur worden afgeweken.

Bij het vaststellen van de beloning van een directeur/directeur-bestuurder zijn niet alleen de indelingsmatrix en de bijhorende beloning van belang, de volgende factoren zijn eveneens van belang:

  • de beschikbare financiële ruimte van de organisatie;
  • de situatie op de arbeidsmarkt (aantal beschikbare kandidaten);
  • de achtergrond van de kandidaat (afkomstig uit het bedrijfsleven of uit de sport?).

Ondersteuning en advies
Mocht u vragen hebben, een aanvullende behoefte hebben op dit thema of advies/ondersteuning wensen? Neem gerust contact op via info@sportwerkgever.nl.