Spring naar content

Bhv'er

Terug

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

In de Arbowet is opgenomen dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren en daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet echter rekening gehouden worden met de grootte van de organisatie en de risico’s die bij de betreffende organisatie horen. De directeur/eigenaar van een organisatie mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van een bhv’er is het wel van belang dat er altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Opleiding en uitrusting
Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Organisaties moeten naast het nemen van maatregelen op het gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer en politie) als er zich een ongeval voordoet.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

  • laat bhv’ers periodiek een herhalingscursus volgen;
  • zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt;
  • spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in de organisatie, in geval van nood is het dan mogelijk snel te handelen;
  • let goed op de aanwezigheid van voldoende bhv’ers tijdens bijvoorbeeld een nachtdienst, een weekenddienst, speciale omstandigheden met veel personen bijeen et cetera;
  • het is verstandig om werknemers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er: zij zijn immers altijd aanwezig;
  • verplicht werknemers niet om bhv’er te worden;
  • om de functie van bhv; er aantrekkelijk te maken, kan de organisatie een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Bron: Campagne ikkan van SZW