Spring naar content

Bezwaarprocedure (intern en extern)

Terug

Vanwege de rechtstreekse invloed van de beoordeling op het inkomen van de medewerker is een zorgvuldige bezwaarprocedure onontbeerlijk. De medewerker kan op die manier een second opinion over zijn beoordeling krijgen. De bezwaarprocedure bestaat uit een aantal fasen. In eerste instantie dient de medewerker zich te richten tot zijn leidinggevende. Die kan zijn oorspronkelijke beoordeling in deze fase heroverwegen. Bij een daarna nog voortdurend verschil van inzicht tussen medewerker en leidinggevende is het aan de (algemeen) directeur om zich een oordeel te vormen.

De bezwaarprocedure kent hiermee twee interne fasen. Biedt dat voor de medewerker nog steeds geen oplossing, dan staat de weg open om zijn bezwaren extern voor te leggen. De volgende opsomming geeft stap voor stap aan hoe de bezwaarprocedure zou kunnen verlopen. Het is een voorbeeld dat als leidraad kan dienen.

Bezwaarprocedure:

  1. De medewerker kan binnen twee weken na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het beoordelingsgesprek bezwaar maken tegen het beoordelingsresultaat bij de leidinggevende.
  2. Binnen twee weken na het kenbaar maken van het bezwaar vindt op initiatief van de leidinggevende een tweede gesprek tussen hem en de medewerker plaats.
  3. Indien de leidinggevende de beoordeling naar tevredenheid van de medewerker heeft weten te motiveren of uit te leggen, stopt de bezwaarfase.
  4. Als het gesprek niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan door de medewerker een verder bezwaar worden ingesteld.
  5. Bezwaar tegen het standpunt van de leidinggevende dient binnen twee weken na het laatste gesprek schriftelijk bij de (algemeen) directeur te worden ingediend.
  6. De (algemeen) directeur regelt binnen twee weken na de ontvangst van de brief een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende en de medewerker voor hoor en wederhoor.
  7. De (algemeen) directeur kan desgewenst anderen raadplegen voor relevante informatie.
  8. De (algemeen) directeur neemt binnen twee weken na het gesprek een definitieve beslissing en deelt deze schriftelijk aan de medewerker mee. Deze beslissing kan mondeling worden toegelicht.
  9. Als de interne bezwaarprocedure is afgerond en de medewerker het niet eens is met de beslissing van de (algemeen) directeur kan de medewerker zijn bezwaar voorleggen aan de Bezwarencommissie. In de CAO Sport is hiervoor een reglement (bijlage III CAO Sport) opgenomen.

Indien de beoordeelde de (algemeen) directeur zelf is, wordt bezwaar gemaakt bij het bestuur dan wel het verantwoordelijke bestuurslid.