Spring naar content

Afwijkende verlofafspraken

Terug

De mogelijkheid om van de wet afwijkende verlofafspraken te maken, is voor een sportorganisatie van groot belang. Deze biedt de organisatie en de werknemer een zekere flexibiliteit en de kans om tot regelingen te komen die naar hun oordeel beter passen in het arbeidsvoorwaardenpakket en bij de wensen van beide partijen.

Van een aantal in de WAZO opgenomen verlofregelingen kan via een schriftelijke overeenkomst met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de personeelsvertegenwoordiging worden afgeweken. Bovendien zijn afspraken ten gunste van de werknemer, die aanvullend zijn op de wettelijke regeling, altijd toegestaan. Afwijkende afspraken zijn mogelijk ten aanzien van:

  • calamiteiten- en kortverzuimverlof;
  • kraamverlof;
  • kortdurend zorgverlof;
  • langdurend zorgverlof;
  • (in zeer beperkte mate) ouderschapsverlof.

Geldigheidsduur verlofafspraken
De geldigheidsduur van dergelijke verlofafspraken met de ondernemingsraad of met de personeelsvertegenwoordiging is per 1 juni 2005 op vijf jaar gesteld. De sportorganisatie en de ondernemingsraad, dan wel de personeelsvertegenwoordiging, kunnen de overeengekomen regelingen niet voortijdig eenzijdig opzeggen. Partijen kunnen desgewenst wel een kortere looptijd afspreken. Bij wijziging van de collectieve regeling waarin afwijkende bepalingen zonder expliciet bepaalde geldigheidsduur zijn opgenomen, gaat ten aanzien van de afwijking een nieuw tijdvak lopen. Een dergelijke ‘verlenging’ is te voorkomen door ten aanzien van de afwijking expliciet een geldigheidsduur te bepalen.