Spring naar content

Adoptie- en pleegzorgverlof

Terug

Mannen en vrouwen kunnen beiden adoptie- en pleegzorgverlof opnemen. Het verlof duurt maximaal 6 weken. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. De werknemer neemt het verlof binnen 26 weken op: vanaf 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. De werknemer kiest zelf wanneer hij het verlof opneemt en mag het over die 26 weken flexibel opnemen.

Acties werkgever
Vraag de werknemer wanneer deze met verlof wil gaan. En vraag tevens om een bewijsstuk waaruit de datum van adoptie of pleegzorg blijkt. De werkgever vraagt de uitkering aan maximaal 4 en minimaal 2 weken voordat het verlof begint. Dit is mogelijk via het werkgeversportaal van het UWV.

Voorwaarden
Aan het opnemen van verlof bij adoptie en duurzame pleegzorg worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • het verlof moet worden opgenomen binnen een tijdvak van 26 weken;
  • indien tegelijkertijd twee of meer kinderen ter adoptie of voor duurzame pleegzorg worden opgenomen, geldt het recht op verlof slechts éénmaal;
  • de werknemer meldt zo mogelijk uiterlijk drie weken voor de ingang van het verlof dat hij adoptieverlof opneemt, onder vermelding van de ingangsdatum en de duur van het verlof;
  • de werknemer dient de werkgever daarbij een document te overhandigen waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of voor duurzame pleegzorg is of zal worden opgenomen. Dit is een formulier of brief waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat en vanaf wanneer de werknemer het kind opneemt in het gezin. Voorbeelden hiervan zijn:
    • Een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP) of melding bij de Vreemdelingenpolitie.
    • Een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind.
    • Andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgang zal vinden, zoals een verklaring van een vergunninghoudende adoptie-instelling.

Recht op uitkering
De sportorganisatie hoeft het loon tijdens het verlof inzake adoptie en pleegzorg niet door te betalen. Daarentegen heeft de werknemer gedurende zijn wettelijke recht op adoptieverlof een recht op uitkering van UWV. De uitkering bedraagt per dag het (gemaximeerde) dagloon (100%) zoals dat op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld. Meestal wordt de uitkering van het UWV betaald aan de sportorganisatie. Die moet dan over de uitkering loonbelasting en premies volksverzekering en werknemersverzekeringen inhouden.

Maximum dagloon
Het UWV stelt ieder jaar een maximum dagloon vast. Vaak geldt er voor de maand januari en juli van een jaar een nieuw maximum dagloon. Op de website van het UWV is het meest actuele maximum dagloon te vinden. Het UWV hanteert altijd een bruto dag- en maandloon. 

Meer informatie over het maximale dagloon:
Om het actuele dagloon van een werknemer te berekenen kan je de website van het UWV raadplegen of de website Ondernemen met personeel

Geen afwijking van de wettelijke regeling
Van het recht op adoptieverlof kan niet in negatieve zin worden afgeweken.

Opbouw vakantietoeslag en vakantiedagen
Op grond van de wettelijke regeling vindt er tijdens het verlof bij adoptie en duurzame pleegzorg geen opbouw van vakantietoeslag plaats. De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het adoptieverlof wel volledig door.