Spring naar content

Adoptie- en kraamverlof

Terug

Naast het zwangerschapsverlof bestaat voor werknemers het recht op maximaal vier weken onbetaald verlof bij adoptie van een kind. Ook werknemers die duurzaam de zorg en opvoeding voor een pleegkind op zich nemen, kunnen een beroep doen op adoptieverlof. Verder kan de partner bij de geboorte van een betaald kraamverlof opnemen.

Adoptieverlof

Met de inwerkingtreding van de WAZO is voor werknemers (m/v) een recht op maximaal vier weken onbetaald adoptieverlof ingevoerd. Dit recht geldt voor werknemers die een kind adopteren. Ook werknemers die duurzaam de zorg en opvoeding voor een pleegkind op zich nemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op adoptieverlof. Het betreft pleegouders bij wie pleegkinderen niet eerst tijdelijk, maar al direct duurzaam in het pleeggezin opgenomen worden op basis van een pleegcontract.

Voorwaarden
Aan het opnemen van verlof bij adoptie en duurzame pleegzorg worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • het verlof moet worden opgenomen binnen een tijdvak van achttien weken. Dit tijdvak begint twee weken voordat de feitelijke opneming ter adoptie zal plaatsvinden;
 • indien tegelijkertijd twee of meer kinderen ter adoptie of voor duurzame pleegzorg worden opgenomen, geldt het recht op verlof slechts eenmaal;
 • de werknemer meldt zo mogelijk uiterlijk drie weken voor de ingang van het verlof dat hij adoptieverlof opneemt, onder vermelding van de ingangsdatum en de duur van het verlof;
 • de werknemer dient de sportorganisatie daarbij een document te overhandigen waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of voor duurzame pleegzorg is of zal worden opgenomen.

Recht op uitkering
De sportorganisatie hoeft het loon tijdens het verlof inzake adoptie en pleegzorg niet door te betalen. Daarentegen heeft de werknemer gedurende zijn wettelijke recht op adoptieverlof een recht op uitkering van UWV. De uitkering bedraagt per dag het (gemaximeerde) dagloon (100%) zoals dat op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld. Dit betekent dat het loon gewoon wordt doorbetaald tot een bedrag van maximaal 188 euro per dag (bedrag juli 2010).
Meestal wordt de uitkering van het UWV betaald aan de sportorganisatie. Die moet dan over de uitkering loonbelasting en premies volksverzekering en werknemersverzekeringen inhouden.

Aanvraag uitkering
De werknemer vraagt de uitkering uiterlijk twee weken voordat het adoptieverlof of het recht op uitkering ingaat via de sportorganisatie aan bij UWV. Bij de aanvraag dient het volgende te worden gevoegd:

 • een document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of duurzame pleegzorg is of wordt opgenomen. Tevens dient daarin de ingangsdatum van de adoptie of de pleegzorg te zijn vermeld;
 • de datum waarop het verlof in verband met adoptie of pleegzorg ingaat of de datum waarop het recht op uitkering moet ingaan.

Geen afwijking van de wettelijke regeling
Van het recht op adoptieverlof kan niet in negatieve zin worden afgeweken.

Vakantietoeslag
Op grond van de wettelijke regeling vindt er tijdens het verlof bij adoptie en duurzame pleegzorg geen opbouw van vakantietoeslag plaats. De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het adoptieverlof wel volledig door.

Ziekte
Bij ziekte van de werknemer lopen het verlof en de uitkering gewoon door.

Werkloosheid
Wordt een werknemer gedurende dit verlof werkloos, dan loopt de uitkering van maximaal vier weken op grond van de WAZO eerst door. Daarna heeft de werknemer recht op een WW-uitkering, mits hij aan de voorwaarden van de Werkloosheidswet voldoet. Ook de (ex-)werknemer van wie op de dag dat een kind feitelijk ter adoptie is opgenomen nog geen tien weken geleden het dienstverband is beëindigd, heeft recht op een uitkering (zie bij zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Kraamverlof

In de WAZO is een wettelijk recht op betaald kraamverlof opgenomen van twee werkdagen. Dit verlof kan na de bevalling worden opgenomen door de echtgenoot, geregistreerde partner, degene die ongehuwd met de bevallen vrouw samenwoont of degene die het kind erkent. Het kraamverlof is bedoeld voor de verzorging van partner en kind(eren) na de bevalling en moet worden onderscheiden van verlof tijdens de bevalling van de echtgenote of partner. Voor deze laatstgenoemde situatie bestaat een recht op betaald verlof op grond van de regeling voor calamiteiten- en kort verzuimverlof.

Voorwaarden
Aan het opnemen van kraamverlof worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • dit verlof moet worden opgenomen binnen de eerste vier weken dat het kind feitelijk op hetzelfde adres woont als de moeder;
 • de werknemer dient het opnemen van dit verlof zo mogelijk vooraf aan de sportorganisatie te melden onder opgave van de reden;
 • de sportorganisatie kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij recht had op kraamverlof;
 • indien de werknemer tijdens dit verlof een uitkering krijgt uit een (wettelijke) verzekering of een (sociaal) fonds dat uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, kan de sportorganisatie het loon verminderen met het bedrag van de uitkering;
 • de sportorganisatie kan het loon verminderen met reeds betaalde of te betalen kostenvergoedingen als de werknemer deze heeft bespaard door het niet verrichten van zijn arbeid;
 • dit verlof kan niet worden aangemerkt als vakantie.

Recht op loon
De sportorganisatie is gedurende de twee dagen kraamverlof verplicht het loon door te betalen.