Sportwerkgever

Stichting Sportstimulering ’s-Hertogenbosch wil een professionaliseringsslag maken

Nieuw WOS lid: Sportstimulering Den Bosch

Nieuw WOS lid: Sportstimulering Den Bosch

Stichting Sportstimulering ’s-Hertogenbosch is sind kort lid van de WOS. De organisatie staat voor verschillende uitdagingen en wil graag verder professionaliseren. Sigrid Hoppener is P&O-adviseur en licht de beweegredenen voor het WOS-lidmaatschap toe: “De omgeving is flink in beweging en vraagt om adequate reactie van de Stichting.”

ARNHEM - 5 april 2018

Stichting Sportstimulering bestaat ruim 20 jaar en is ooit ontstaan uit het samengaan van diverse organisaties die actief waren op het gebied van sportstimulering in ’s-Hertogenbosch. “Na een aantal jaren droogden enkele subsidiestromen op en was de verwachting dat de stichting uiteindelijk zou worden opgeheven”, vertelt Sigrid. “Niets bleek minder waar. Mede door de beleidsmatige aandacht voor sport -landelijk en lokaal- en diverse nieuwe subsidieregelingen, groeide de stichting naar nu ongeveer 40 medewerkers. In al die tijd was de tevredenheid van de medewerkers groot. Dat blijft ook voor de toekomst een belangrijke ambitie. We willen graag pragmatisch blijven, maar daarnaast wel professioneel zijn. Met onze organisatie willen we bijdragen aan de sportvisie van de stad en meewerken aan een gezonde en sportieve stad.”

Flexibiliseringsdoelstelling
Doel van Stichting Sportstimulering ’s-Hertogenbosch is het stimuleren van een blijvende deelname van de Bossche bevolking aan sport. Sigrid licht toe: “In de praktijk is het doel het bieden van flexibele personeelsinzet op het gebied van bewegingsonderwijs en sportstimulering en daartoe het voeren van werkgeverschap om dit te realiseren.Gemeente ’s-Hertogenbosch en diverse onderwijsbesturen zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Deze partijen vormen ook het bestuur van de Stichting. Onze medewerkers werken voor verschillende doelgroepen -kinderen tot en met ouderen-, voor sportverenigingen en verspreid over de stad -en soms daarbuiten-. Ze werken eigenlijk altijd in netwerkverband, bijvoorbeeld samen met gemeente, onderwijs, sportverenigingen, welzijnsorganisatie, ouderenorganisaties, gezondheidsorganisaties, zorgorganisaties etcetera. Flexibele vormen van contracten zijn van belang vanuit de flexibiliseringsdoelstelling. We werken veel met tijdelijke contractanten, parttimers, pay-rollers, uitzendkrachten (invalpool) en ZZP-ers. Met de komst van de WWZ en wet DBA hebben we flink wat werk gehad om dit contractueel juist rond te breien. Ook werken onze medewerkers met een enorme groep stagiares en vrijwilligers samen. We willen graag ook aan de slag met de jaarurensystematiek. De huidige werkwijze is niet voor alle medewerkers naar wens.”

Professionaliseren
De veelzijdigheid van de organisatie en de werkzaamheden brengt vast ook uitdagingen met zich mee? “Talentontwikkeling is een belangrijk issue”, weet Sigrid. “Dat betekent dat wij met onze opdrachtgevers veel werken met stagiaires en vrijwilligers. We vinden het een uitdaging om dit onderwerp zowel inhoudelijk als organisatorisch goed neer te zetten. Een andere uitdaging is het vormgeven aan sturing gegeven het werken in netwerken. Tenslotte vinden we het van belang om de stichting verder te professionaliseren. Door hectiek en onzekerheid ten aanzien van de continuïteit van het werk hadden we de neiging tot het voeren van een adhoc-beleid met een sterke hang naar pragmatisme en pionieren. We vinden het echter wel van belang te -blijven- voldoen aan de wet- en regelgeving.” En er zijn ook uitdagingen op het vlak van werkgeverschap. Het komende jaar spelen diverse cao- en wettelijke verplichtingen een rol. “Om aan de cao te kunnen voldoen is het een vereiste onze functies om zetten naar de WOS-systematiek met het IFA-functiewaarderingssysteem en de Functieniveaumatrix. Verder vragen wettelijke verplichtingen als Arbowet -plan van aanpak RI&E uitvoeren- veel aandacht. Tenslotte nu ook de AVG.”

Goed implementeren
Wat betekent het WOS-lidmaatschap voor de organisatie? “Sinds dit jaar zijn we lid geworden”, antwoordt Sigrid. “Dit hangt samen met de professionaliseringsslag die we willen maken. De omgeving is flink in beweging en vraagt om adequate reactie van de stichting. Om die redenen hebben we in 2017 een strategisch Personeel & Organisatie Plan opgesteld, een PVT opgericht en ons nu dus aangesloten bij de WOS. Om wetgeving en CAO Sport goed te kunnen implementeren, is dit lidmaatschap belangrijk voor ons. Verder vanuit intrinsiek belang: belangenbehartiging cao, kennisuitwisseling en consultatie. En concreet ook om bijvoorbeeld te kunnen verwijzen naar de bezwarencommissie als we het functiegebouw gaan aanpakken.”

Stichting Sportstimulering ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Mail: sport@s-hertogenbosch.nl
Website: www.s-port.nl
Tel: 073 6 15 51 55


In de spotlight

Archief