Spring naar content

FAQ vrijwilligers

Terug

Verricht iemand als vrijwilliger – dat wil zeggen: niet voor zijn beroep – werkzaamheden voor een sportorganisatie kan de vrijwilligersregeling worden toegepast. Kort samengevat gaat het er bij een vrijwilliger om dat met het vrijwilligerswerk geen inkomen wordt beoogd. De vrijwilligersregeling houdt in dat de vergoeding aan vrijwilligers belastingvrij is, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 • De vergoeding is niet-marktconform en bedraagt maximaal € 150 per maand en tegelijkertijd maximaal € 1.500 per jaar (hierna: vrijwilligersnormering); of
 • De sportorganisatie vergoedt uitsluitend de werkelijke kosten op declaratiebasis.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan hoeft de sportorganisatie de betalingen aan de vrijwilliger niet aan de Belastingdienst te melden. Het is dan wel raadzaam de betalingen te administreren.

Veel gestelde vragen over vrijwilligers
De vrijwilligersregeling roept veel vragen op. Hierna worden veelvoorkomende vragen beantwoord. Beantwoording vindt plaats naar de status in de wet- en regelgeving per augustus 2011.

 1. Hoe kan je, zonder op fiscale risico’s te stuiten, tegemoetkomen in de extra kosten van uw vrijwilligers?
  Voor het tegemoetkomen in de extra kosten van vrijwilligers als gevolg van het vrijwilligerswerk, zonder op fiscale risico’s te stuiten, kan je twee wegen bewandelen:
  1. Vergoeding op declaratiebasis: alleen vergoeding voor gemaakte extra kosten* als gevolg van het vrijwilligerswerk. Je kent uitsluitend een vergoeding toe voor werkelijke, in redelijkheid gemaakte en door betaalbewijzen extra aangetoonde kosten die samenhangen met de verrichte vrijwilligerswerkzaamheden. Aan deze variant kleeft geen maximum zolang jede kosten kunt (laten) aantonen. Let op: je mag bij deze vrijwilligersvergoeding niet tevens een vergoeding voor bestede tijd toekennen. Wil je dat toch? Dan kiest u voor variant 2.
  2. Vergoeding zonder declaratie: tegemoetkoming voor inzet en/of in extra kosten* Je kunt de inzet en de gemaakte kosten vergoeden tot een gezamenlijk maximaal bedrag van 150 euro per maand en tegelijkertijd maximaal 1.500 euro per jaar. Let op: de vergoeding voor bestede tijd, mag niet meer bedragen dan maximaal 4,50 euro per uur (onder 23 jaar: maximaal 2,50 euro per uur).

   Bij deze variant moet je goed opletten als je tevens bestede tijd en reiskosten wil vergoeden. Voor de vergoeding voor de inzet tellen voor de uurnormtoets (4,50 euro of 2,50 euro) kostenvergoedingen niet mee, maar de gezamenlijke waarde van de vergoeding voor inzet en de kostenvergoedingen mogen niet uitkomen boven de maand- en/of jaarnormen (150 euro en 1.500 euro)!

   Voorbeeld 1
   Je vergoedt in een maand 20 uur tegen 4,50 euro. Dat is 90 euro. Je kent tevens een reiskostenvergoeding toe van 0,25 euro/km. De vrijwilliger declareert 240 kilometers voor wedstrijdbezoeken. Dit is 60 euro. De totale vergoeding in deze maand bedraagt 150 euro. In deze maand blijft je binnen de marges van de vrijwilligersregeling. 

   Voorbeeld 2
   De vrijwilliger uit voorbeeld 1 declareert meer dan de genoemde 240 kilometers, namelijk 260 kilometers. Dan bedraagt de totale vergoeding 155 euro in die maand. Hiermee wordt de vrijwilligersnorm overschreden. In dit geval moet je toetsen of de samenwerking als dienstbetrekking in fiscale zin is te duiden. Is daarvan geen sprake? Dan geeft je de toegekende vergoeding door aan de Belastingdienst door middel van een IB 47-melding. Uiteraard is het raadzaam dit ook aan de vrijwilliger te laten weten.

   *Onder extra kosten wordt verstaan: kosten die de vrijwilliger niet zou maken als hij de activiteiten niet verrichtte, bijvoorbeeld: extra lunchkosten, omdat men niet thuis kan lunchen.
 2. Geldt de vrijwilligersregeling per sportorganisatie of per vrijwilliger?
  Elke sportorganisatie mag per vrijwilliger toetsen of vergoedingen en verstrekkingen van die organisatie binnen de vrijwilligersregeling blijven. Blijft de vergoeding binnen de norm, hoeft de sportorganisatie de vergoeding niet aan de Belastingdienst te melden. Is een vrijwilliger bij meer sportorganisaties actief, mag hij de vrijwilligersvrijstelling in zijn aangifte inkomstenbelasting maar één keer benutten. Overschrijdt de totale vergoeding de normbedragen, dan is het totaal in de heffing van inkomstenbelasting overigens volledig belast zonder rekening te houden met eenmaal de vrijstelling. Dit laatste speelt zich dus af buiten de sportorganisatie om.
 3. Hoe ga je om met vergoedingen in natura (consumpties, maaltijden)?
  Betaalt de sportorganisatie een vergoeding die binnen de vrijwilligersnormering blijft – inclusief de kosten van eventuele consumpties, maaltijden of andere verstrekkingen – dan is de vrijwilligersregeling gewoon van toepassing. De waarde is het bedrag dat voor de consumptie of maaltijd (bijvoorbeeld in de kantine) moet worden afgerekend. Bijvoorbeeld: De vrijwilliger krijgt gedurende 10 maanden per jaar 15 euro per training of wedstrijd; er zijn 4 trainingen en 4 wedstrijden per maand en 80 trainingen en wedstrijden per jaar. De tijdsbesteding per training en wedstrijd is 3 uur en 20 minuten. Bij elke wedstrijd krijgt de vrijwilliger een lunch ter waarde van 7,50 euro. De vrijwilliger krijgt dan per maand 120 euro en per jaar 1.200 euro als wedstrijdvergoeding. De lunches zijn op maandbasis 30 euro waard en op jaarbasis 300 euro. In totaal krijgt de vrijwilliger dus 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Hiermee blijft de vergoeding precies binnen de vrijwilligersnormering.
  Betaalt de sportorganisatie een vergoeding voor werkelijke kosten op declaratiebasis, dan moet je goed opletten: de werkelijke kostenvergoeding mag uitkomen boven de genoemde normbedragen, maar dan moet het om echte zakelijke kosten gaan. Echte zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld: reiskosten, kosten van kleine aankopen die nodig zijn voor de training, wedstrijd e.d. (zie ook vraag 4). Vergoeding van privékosten (lunches, contributievrijstelling etc.) worden door de Belastingdienst niet als zakelijke kosten aangemerkt. Wordt naast de kostenvergoeding op declaratiebasis een extra vergoeding of verstrekking toegekend voor privékosten, dan moet de totale waarde van de vergoedingen en verstrekkingen voor toepassing van de vrijwilligersregeling alsnog binnen de vrijwilligersnormering blijven! De sportorganisatie moet dus kiezen:
  • of alleen de werkelijke zakelijke kosten worden vergoed;
  • of de waarde van alle vergoedingen en verstrekkingen samen blijft binnen de vrijwilligersnormering.
 4. Welke kosten mag de sportorganisatie aan de vrijwilliger vergoeden, zonder dat de vrijwilligersnormering gaat gelden?
  Je moet dan denken aan werkelijke zakelijke kosten die de vrijwilliger voor de club maakt, zoals:
  • vergoeding van kosten van aankopen voor de sportorganisatie (stopwatch, materiaal voor een training/wedstrijd etc.);
  • telefoonkosten (werkelijk bedrag van gevoerde telefoongesprekken);
  • reiskosten (werkelijke kilometerprijs van de gebruikte auto/kosten openbaar vervoer); werkelijke kosten van gebruik van de printer/cartridges.
 5. Hoe zit het met kleding? (logo, wel/niet verstrekken, bruikleen) 
  Zie antwoord op vraag 3. De waarde van verstrekte kleding (normale prijs) moet samen met andere vergoedingen of verstrekkingen binnen de vrijwilligersnormering blijven. Wordt de kleding tijdens de competitie of bij evenementen tijdelijk ter beschikking gesteld en wordt die na het evenement weer ingeleverd, dan hoeft geen toetsing aan de vrijwilligersnormering plaats te vinden. Neemt de vrijwilliger de kleding tijdens de competitie of het evenement mee naar huis dan zit hier wel een beloningselement in dat getoetst moet worden aan de vrijwilligersnormering.
 6. Mag de sportorganisatie de vrijwilliger vrijstellen van contributie?
  Zie antwoord op vraag 3. Het bedrag van de vrijgestelde contributie moet samen met andere vergoedingen of verstrekkingen binnen de vrijwilligersnormering blijven.
 7. Mijn vrijwilliger heeft een uitkering (bijstand, ww, etc.). Heeft dat gevolgen? 
  Ontvangt de vrijwilliger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van zijn uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal 95 euro per maand is en maximaal 764 euro per jaar. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor de re-integratie van uw vrijwilliger, dan verandert de hoogte van zijn uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar.
 8. Mogen bestuursleden een hogere vrijwilligersvergoeding ontvangen?
  Er gelden geen uitzonderingen voor bestuursleden. De sportorganisatie kan hen dus de werkelijke kosten of een forfaitaire maximale vergoeding toekennen. Wordt geen werkelijke kostenvergoeding toegekend, dan moet eerst worden getoetst of de vergoeding per uur niet-marktconform is (maximaal 4,50 euro per uur voor 23 jaar en ouder). Vervolgens moet worden getoetst of niet meer van 150 euro per maand en niet meer dan 1.500 euro per jaar wordt toegekend. De enige manier om een ‘hogere’ vergoeding te betalen, is het aantonen dat een marktconforme beloning voor bestuursleden hoger is dan het bedrag dat aan deze bestuursleden wordt toegekend. Maar let op: is een hogere vergoeding dan 4,50 euro niet-marktconform, dan moet de totale vergoeding nog steeds binnen de maand- en jaarmaxima blijven (tenzij alleen de werkelijke kosten worden vergoed).
 9. Moet je een kopie identiteitsbewijs van de vrijwilliger bewaren?
  Indien de vrijwilliger volgens de regels werkelijk als vrijwilliger is aan te merken, hoeft de sportorganisatie geen kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Dit moet de sportorganisatie wel doen als het gaat om betalingen aan een werknemer of een zzp’er die met een zogenaamde VAR-WUO of VAR-dga werkt. Betaalt de sportorganisatie een hogere vergoeding dan de vrijwilligersnormering, of vindt in aanvulling op een vergoeding op declaratiebasis aanvullende verstrekkingen plaats waardoor de vrijwilligersnormering wordt overschreden, moet de sportorganisatie ook een kopie van het identiteitsbewijs van de vrijwilliger bewaren.
 10. Mag je de kosten voor de vergoeding van bijvoorbeeld een mobiele telefoon door middel van afschrijving over meerdere jaren uitbetalen?
  Zie antwoord op vraag 3. De sportorganisatie mag – binnen de systematiek van een kostenvergoeding op declaratiebasis – de werkelijke gesprekskosten vergoeden. Blijkt uit een reeks van declaraties dat de werkelijke kosten een vast verloop kennen, kan wellicht met de Belastingdienst worden afgesproken dat dit bedrag als vaste (onderbouwde) kostenvergoeding mag worden aangemerkt. De afschrijvingskosten van de telefoon zullen niet als kosten voor de sportorganisatie zijn aan te merken. Bij een dergelijke afspraak moet weer worden getoetst aan de bedragen van de vrijwilligersnormering (uur-; maand- en jaartoets). Schaft de vrijwilliger speciaal voor het vrijwilligerswerk een telefoon aan (bijvoorbeeld gsm) die aantoonbaar alleen voor het vrijwilligerswerk wordt gebruikt, kan hiervoor een vergoeding plaatsvinden. Het is aanbevelenswaardig om de hoogte daarvan met de Belastingdienst af te stemmen.
 11. Vallen opleidingen ook onder de vrijwilligersvergoeding?
  De vrijwilliger mag een vergoeding (in geld) of verstrekking (in natura) krijgen in redelijkheid voor de noodzakelijke kosten bij de uitvoering van zijn taken als vrijwilliger. De kosten van opleiding, scholing en training vallen hieronder. Vergoedt de sportorganisatie ook nog een vast bedrag, dan moet wel aan de vrijwilligersnormering getoetst worden (uur-, maand- en jaartoets).
 12. Moet de vereniging de vrijwilligersvergoeding doorgeven aan de belastingdienst?
  Wordt aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling voldaan, dan hoeft de sportorganisatie de betalingen aan de vrijwilliger niet aan de Belastingdienst te melden. De vereniging moet in de volgende situatie wel de betaling door middel van een zogenaamde IB 47-melding doorgeven aan de Belastingdienst: 
  • de vrijwilligersvergoeding bestaat uit meer dan uitsluitend een vergoeding van de werkelijke kosten; en 
  • is tenminste marktconform (hoger dan 4,50 euro) of is hoger dan 150 euro per maand of 1.500 euro per jaar; en 
  • de rechtsverhouding is niet aan te merken als een privaatrechtelijke of een fictieve dienstbetrekking.
 13. Mag je de vrijwilligersregeling combineren met werkelijk gemaakte kosten.
  Door bijv. naast een vaste vergoeding ook reiskosten te vergoeden of consumpties te geven? De vrijwilliger mag een vergoeding (in geld) of verstrekking (in natura) krijgen in redelijkheid voor de noodzakelijke kosten bij de uitvoering van zijn taken als vrijwilliger. Zodra de sportorganisatie anders betaalt dan uitsluitend een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, dan moet het totale bedrag van de vaste vergoeding en de kostenvergoeding getoetst worden aan de toetscriteria (uur-, maand- en jaartoets).
 14. Hoe registreer je de vrijwilligersvergoeding?
  Er is geen voorgeschreven registratie. Op www.sportwerkgever.nl is een voorbeeldmodel beschikbaar. Vindt een werkelijke kostenvergoeding plaats dan moeten de kostendeclaraties met de nota bij de administratie worden bewaard.
 15. Valt het geven van een kerstborrel ook onder de vrijwilligersregeling en zo ja, hot bereken jedit dan?
  De waarde van een kerstborrel moet bij de toetsbedragen worden opgeteld. Uit pragmatische overwegingen kan de waarde van de kerstborrel worden gedeeld door het aantal genodigden en kan het bedrag per persoon bij de aanwezige vrijwilligers in aanmerking worden genomen.
 16. Mag je de totale vergoeding in 1 of 2 keer per jaar uitbetalen?
  Bij de beantwoording van deze vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen ‘overeenkomen’ en ‘toekennen’. Het is niet toegestaan om met de vrijwilliger een vaste vergoeding van (maximaal) 1.500 euro per jaar in een of twee betaaltermijnen overeen te komen. Immers, niet zeker is of de ureninzet feitelijk plaatsvindt. Wordt dit bedrag in een of twee keer uitbetaald en blijkt dat omgerekend de uur- en maandnorm onbedoeld worden overschreden? Dan is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. De sportorganisatie kan wel een vast bedrag per evenement overeenkomen die periodiek of één keer per jaar – bijvoorbeeld op declaratiebasis – wordt uitbetaald. Is die vaste vergoeding omgerekend per uur niet-marktconform (lager dan maximaal 4,50 euro per uur) en wordt in de maand waarin de evenementen plaatsvinden de maandnorm niet overschreden? Dan valt de vergoeding binnen de vrijwilligersnormering. In dat geval mag de vergoeding ook later feitelijk worden uitbetaald. Het is raadzaam om deze afspraak goed vast te leggen.
 17. Je hebt wel eens gehoord van een normbedrag van 2,50 euro per uur. Klopt dat?
  De vrijwilligersregeling geldt wanneer de vergoeding per uur niet-marktconform is. De Belastingdienst hanteert hierbij twee toetscriteria: Tot 23 jaar wordt een vergoeding van maximaal 2,50 euro per uur als niet-marktconform aangemerkt. Is de vrijwilliger 23 jaar of ouder, dan wordt een vergoeding van maximaal 4,50 euro per uur als niet-marktconform aangemerkt.
 18. Wat gebeurt er als de vergoeding niet binnen de vrijwilligersregeling blijft?
  Is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, dan moet de vergoeding in de belastingheffing worden betrokken. De sportorganisatie moet dan toetsen op welke manier. Hiervoor geldt de volgende toets:
  • Is de vergoeding aan te merken als loon uit dienstbetrekking? De sportorganisatie moet loonheffing inhouden en afdragen.
  • Is de vergoeding niet aan te merken als loon uit dienstbetrekking? De sportorganisatie moet de vergoeding aan de Belastingdienst melden met een IB 47-melding.
 19. Moet je de afspraken met de vrijwilligers wel of niet vastleggen?
  Er zijn altijd afspraken die binnen de sportorganisatie gelden waarvan het handig is om ze vast te leggen. Ook kan het verstandig zijn om afspraken over vergoedingen te onderbouwen en vast te leggen. Bij het vastleggen van de afspraken is het wel van belang om duidelijk voor ogen te hebben welke zaken men wil regelen en vastleggen. Afspraken met vrijwilligers zullen dikwijls een andere doelstelling en inhoud hebben dan afspraken met werknemers. Op www.sportwerkgever.nl staan modellen van arbeidsovereenkomsten, een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwillige spelersovereenkomst.
 20. Uit toetsing blijkt dat de vergoedingen de vrijwilligersnormering overschrijden, maar feitelijk is geen sprake van een privaatrechtelijke- of een fictieve dienstbetrekking. Hoe leg je afspraken met deze persoon nu vast?
  De wijze van vastlegging kan ongeacht de hoogte van de vergoeding op dezelfde wijze plaatsvinden als bij een ‘vrijwilliger in fiscale zin’ (dus wiens vergoeding wel binnen de normering blijft). De modellen die op www.sportwerkgever.nl beschikbaar worden gesteld, kunnen overeenkomstig worden toegepast. Het is echter wel heel belangrijk dat in deze situatie steeds wordt beoordeeld of de sportorganisatie zich niet ‘onbedoeld’ als echte ‘werkgever’ gaat gedragen. Bij twijfel is het altijd raadzaam een (fiscaal) jurist of de Belastingdienst te raadplegen.
 21. Sommige van uw werknemers verrichten ook als vrijwilliger werkzaamheden voor uw organisatie. Mogen zij dezelfde vrijwilligersvergoeding ontvangen als de vergoeding die al uw andere vrijwilligers krijgen?
  In dit geval is aandacht geboden. De fiscus zal willen zeker stellen dat de vrijwilligersregeling voor de desbetreffende werknemer niet feitelijk wordt gebruikt als alternatief voor een ‘vaste kostenvergoeding’ of als aanvulling op het inkomen. Blijkt echter dat de samenloop is gebaseerd op de werkelijke intentie om de werknemer tevens als vrijwilliger inzetbaar te laten zijn en verkeert deze als vrijwilliger in exact dezelfde omstandigheden als de andere vrijwilligers? Dan zou incidenteel sprake kunnen zijn van een aanvaardbare samenloop van de twee functies. Omdat de fiscus hier zeer kritisch is op is, is het voor zekerheid vooraf raadzaam om de samenloop te bespreken met de contactpersonen voor sportgerelateerde vragen van de Belastingdienst.
 22. Waar vind ik meer informatie over de vrijwilligersregeling? Er is op diverse plaatsen informatie beschikbaar. Onder meer: