Spring naar content

Prestatiegericht belonen

Terug

In de CAO Sport 2019-2020 zijn afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk belonen op basis van vaste periodieken, prestatiegericht belonen of belonen op basis van een eigen beloningssysteem. Je leest hier meer over prestatiegericht belonen.

Binnen de georganiseerde sport is de wens voor meer variabele beloningssystemen al geruime tijd geleden geuit. Dit heeft ertoe geleid dat werkgevers en werknemers nadrukkelijk mogelijkheden hebben gecreëerd in de cao om af te wijken van de bestaande salarissystematiek. Het is nu mogelijk om:

  • sterker te sturen op resultaat en gedrag;
  • het verschil in presteren meer tot uitdrukking te brengen in de individuele beloning;
  • het cao-salarissysteem meer flexibel te kunnen toepassen.

Vanuit de behoefte om het sturen op resultaten en gedrag van medewerkers te versterken en flexibeler en individueler te kunnen belonen, is een systematiek voor prestatiegerelateerde beloning ontwikkeld. Prestatiegerelateerd belonen versterkt de samenhang tussen presteren, beoordelen, ontwikkelen en belonen. De samenhang tussen de organisatiedoelen, de programma- en projectplannen en individuele jaarplannen wordt met dit systeem op individueel niveau geregeld. Met elke medewerker worden werk- en ontwikkelafspraken vastgelegd en de beoordeling van de prestatie is leidend voor de beloning. Dat laatste is een vernieuwing ten opzichte van het systeem met vaste periodieken. 

De werkgever mag met schriftelijke instemming van de de medezeggenschap prestatiegericht belonen. Dit houdt in dat de werkgever op basis van prestaties een periodieke verhoging toe kan kennen. De werkgever de volgende periodieken toe kan kennen:

  • 0% verhoging bij prestatie en beoordeling onder de norm;
  • 2,5% verhoging bij prestatie en beoordeling op de norm;
  • 4% verhoging bij prestatie en beoordeling boven de norm.

CAO Sport 
In de CAO Sport vind je in artikel 12 meer informatie over wat is afgesproken over prestatiegericht belonen.