Spring naar content

Meerjaren afspraken

CAO Sport

Meerjaren afspraken

Sociale partners hebben meerjarenafspraken gemaakt. Hieronder is de inhoud van het document weergegeven. De activiteiten van sociale partners zijn erop gericht de afspraken inhoudelijk vorm te geven.

“Eigentijdse arbeidsvoorwaarden in balans”
Sociale partners in de sport zetten het beleid van de afgelopen jaren voort, waarbij de focus nog nadrukkelijker op eigentijdse arbeidsvoorwaarden komt te liggen. Dat brengt meer zelfregie voor werknemer én werkgever met zich, maar ook de noodzaak tot het vinden en bewaken van de juiste balans tussen individu en collectief. De sector zal zich (moeten) onderscheiden met vitaal werkgever- en werknemerschap om een gezonde en aantrekkelijke sector te zijn en te blijven. Met goed toegeruste, bevlogen en vitale werknemers maken we werk van de sport van morgen! De CAO Sport is bovendien een prachtig bindmiddel om op sectorniveau initiatieven te ontplooien die bijdragen om kwalitatief goede werknemers aan de sector te binden; voor nu en de toekomst.

Met dit meerjarenbeleidsplan geven sociale partners op hoofdlijnen richting aan de doelstellingen voor de komende jaren. Deze afspraken zullen begin 2019 in de vorm van een ontwikkelagenda nader worden uitgewerkt.

Arbeidsmarktbeleid
Hoe blijven we als sector aantrekkelijk om in te blijven en te komen werken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en de komende jaren geëquipeerde werknemers hebben? Sociale partners willen graag met betrokken werkgevers en werknemers in gesprek om gezamenlijk tot een actieplan te komen om daar invulling aan te geven. Als sector moeten we een beter beeld krijgen van waar we staan, welke ontwikkelingen spelen en waar we heen willen. Zo zal de sector andere competenties en talenten van de leidinggevenden en medewerkers vragen. Met het actieplan wordt daar meer invulling aangegeven. Om de sector aantrekkelijk voor werknemers aantrekkelijk te houden is het belangrijk ook voldoende zekerheid te bieden. Sociale partners streven ook naar samenwerking met andere werkgeversorganisaties (mogelijk brancheorganisaties) en vakorganisaties/beroepsorganisaties in de sector om tot een gezamenlijke arbeidsmarktagenda te komen. De voordelen hiervan zijn dusdanig dat sociale partners deze uitdaging graag aangaan.

Werkgevers
De cao is voor werkgevers een belangrijk hulpmiddel om hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid vorm te geven. Wat regel je collectief? Welke afspraken maak je juist op organisatieniveau? Maak je deze afspraken zelf of biedt de sector hulpmiddelen? Dit zijn vragen waar sociale partners een gezonde balans in zoeken, waarbij oog is voor de verschillende mate van ondersteuning die organisaties bij de implementatie nodig hebben. 

Essentieel is dat binnen organisaties het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid op orde is en dat de CAO Sport ruimte biedt daar invulling aan te geven. Daar waar nodig bieden sociale partners ondersteunende regelingen en instrumenten aan.

Werknemers
De arbeidsvoorwaarden in de CAO Sport zijn nog redelijk klassiek van aard en stimuleren werknemers (jong en oud) niet optimaal om sturing te geven aan hun eigen inzetbaarheid. De wens bestaat, toe te werken naar regelingen die beter aansluiten bij de wensen en levensfase van de werknemers, maar ook om de werknemer meer verantwoordelijkheid te geven. Met het introduceren van een persoonlijk inzetbaarheidsbudget in de CAO Sport 2019 zijn de eerste stappen gezet voor meer zelfregie van de werknemer. Sociale partners zien dit als opmaat naar de introductie van een persoonlijk keuzebudget met een etalage aan keuzemogelijkheden (coaching, trainingen, etc.). In komende twee jaar zal de inkleuring en de implementatie hiervan gerealiseerd worden. Een mooie uitdaging voor de sector die moet bijdragen aan de vitaliteit, employability en ontwikkeling van de werknemers in de sport verbeterd.

Dialoog
Eigentijdse arbeidsvoorwaarden brengt met zich dat de rol van leidinggevende verandert en daarmee ook de gesprekken met de werknemers. Dit vraagt van de sector verdere stappen naar een goed fundament voor een motiverende cyclus rondom talent- en performance management. 

Bij eigentijdse arbeidsvoorwaarden past ook moderne medezeggenschap. Daar waar voor een aantal organisaties nog geldt dat medezeggenschap op (wettelijk) niveau gebracht moet worden, willen sociale partners daarnaast de stap zetten naar meer modernere vormen van medezeggenschap.

Bij een goede dialoog hoort ook dat dat werkgevers en werknemers optimaal betrokken zijn bij (de totstandkoming van) de CAO Sport. Met de cao-app is de betrokkenheid van werknemers vergroot maar duidelijk is dat er veel winst valt te maken. Met werkgevers en werknemers uit de sector gaan sociale partners daar nadere invulling aan geven.

Focus
In de komende jaren zullen de speerpunten gericht zijn op:

●    (gezamenlijk) arbeidsmarktbeleid

●    zelfregie werkgever (meer maatwerk op organisatieniveau) en werknemer (keuzebudgetten)

●    actualisatie cao en daaraan gelieerde onderwerpen (Wet arbeidsmarkt in balans, inventarisatieonderzoek pensioen inclusief generatiepact)

●    implementatie (medezeggenschap, duurzame dialoog en goede toepassing vernieuwde functieniveaumatrix)